«Døv­stum­me» sel­ge­re kart­leg­ger nabo­la­get

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

Po­li­ti­et fryk­ter at mo­bi­le vin­nings­kri­mi­nel­le kart­leg­ger hvem som er borte på fe­rie.

I en presse­mel­ding ad­va­rer Ag­der-po­li­ti­et mot om­rei­sen­de vin­nings­kri­mi­nel­le som de fryk­ter er på fer­de i og rundt Grimstad og Aren­dal. Po­li­ti­et opp­ly­ser at de har fått fle­re hen­ven­del­ser om «døv­stum­me» sel­ge­re og tig­ge­re.

REKOGNOSERER

– Vi fryk­ter at det­te er mo­bi­le vin­nings­kri­mi­nel­le som er ute og ut­fø­rer en re­ko­gno­se­ring for å fin­ne pas­sen­de bo­li­ger som står tom­me el­ler vil stå tom­me i pås­ka, sier po­liti­sta­sjons­sjef Ter­je Gun­der­sen ved Grimstad po­liti­sta­sjon i presse­mel­din­gen.

Han opp­ford­rer inn­byg­ge­re til å være på vakt, og si ifra til dem om mis­ten­ke­lig ak­ti­vi­tet.

– Vi opp­ford­rer folk til å være litt eks­tra år­våk­ne i sitt nabo­lag og gjer­ne mel­de ifra til po­li­ti­et der­som de ser el­ler får be­søk av dør­sel­ge­re som fram­står på en måte som vek­ker mis­tan­ke el­ler gir en dår­lig mage­fø­lel­se, sier han.

PO­LI­TI­ETS RÅD

Ag­der-po­li­ti­et gir føl­gen­de råd for å sik­re din bo­lig i pås­ka:

●● Følg med i nabo­la­get ditt.

●● Ikke pub­li­ser at du blir borte i so­sia­le medi­er.

●● Ha gjer­ne lys på ved og i bo­li­gen når mør­ket fal­ler på.

●● Spør na­bo­ene om de kan se etter bo­li­gen og være litt på vakt mens du er bort­reist.

●● Lås dø­rer og vin­du­er.

●● Ikke legg verdi­sa­ker slik at de lett kan se­es av dem som står ute.

●● Be­nytt gjer­ne lås­ba­re skap til sik­ring av salg­ba­re/om­set­te­li­ge gjen­stan­der som for ek­sem­pel ver­di­ful­le smyk­ker, nett­brett, pc-er, kon­tan­ter og lig­nen­de.

●● Rydd vekk sti­gen og an­net verk­tøy som lig­ger ute

●● Ikke la re­ser­ve­nøk­kel lig­ge «gjemt» på inn­ly­sen­de gjemme­ste­der som i bloms­ter­pot­te el­ler post­kas­se.

●● Bo­li­g­alarm har en pre­ven­tiv ef­fekt.

FOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

Påske­fe­rien er kjent for å ha man­ge til­fel­ler av inn­brudd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.