Helse­film.no leg­ges dødt

Pre­sti­sje­pro­sjek­tet Helse­film.no ved Sør­lan­det syke­hus har hatt et bein i gra­va si­den 2006. Etter å ha brukt over 11 mil­lio­ner kro­ner og utal­li­ge ar­beids­ti­mer blir pro­sjek­tet nå lagt dødt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: STEINAR VINDSLAND steinar.vindsland@fvn.no

– Det­te er for­tvi­let. Vi har hele ti­den hatt et håp om å få det­te inn på drifts­bud­sjett en­ten i Helse Sør-øst el­ler helst na­sjo­nalt i Helse­di­rek­to­ra­tet, sier en­hets­le­der i Re­gio­nal kom­pe­tanse­tje­nes­te for pa­si­ent- og på­rø­rende­opp­læ­ring ved Sør­lan­det syke­hus, Mir­jam Li­en Smeds­rød.

Hun har vært med si­den be­gyn­nel­sen i 2006, da ide­en kom fra for­tel­le­ren Bjørn Enes, om å til­by kva­li­tets­sik­re­de fil­mer om helse for både helse­per­so­nell, pa­si­en­ter og på­rø­ren­de. Det­te var sam­me år som You­tube be­gyn­te, før ka­na­len var et ver­dens­kjent nett­sted.

FOR­FER­DE­LIG SYND

– Jeg sy­nes det er for­fer­de­lig synd at Helse­film.no nå dør, sier Enes.

I 2006 søk­te syke­hu­set om 1,8 mil­lio­ner kro­ner fra Sør­lan­dets kom­pe­tanse­fond og Cul­ti­va for å ut­vik­le fil­mer til opp­læ­ring av helse­per­so­nell og pa­si­en­ter. Al­le­re­de da men­te Fou-di­rek­tør In­ger Ho­len at Sør­lan­det bur­de ta en na­sjo­nal po­si­sjon i pro­duk­sjon av helse­film.

Helse­film.no er en por­tal med in­for­ma­sjons­fil­mer ut­vik­let ved Sør­lan­det syke­hus HF. Te­ma­ene spen­ner fra bruk av in­ha­la­to­rer til akutt­be­hand­ling av hjerne­slag. Mål­grup­pen er pa­si­en­ter og på­rø­ren­de, men fil­me­ne kan også bru­kes i un­der­vis­ning av helse­per­so­nell. Fle­re av fil­me­ne er spe­si­elt ut­vik­let med tan­ke på barn og yng­re pa­si­en­ter.

MIL­LIO­NER

Man­ge mil­lio­ner er brukt. Bare i rene drifts- og ut­vik­lings­ut­gif­ter har det kos­tet mer enn én mil­lion kro­ner per år, i til­legg til ar­beids­ti­mer an­sat­te ved Sør­lan­det syke­hus har lagt ned. Pen­ge­ne har kom­met fra Norsk Forsk­nings­råd (Høy­kom­pro­gram­met), Sør­lan­dets kom­pe­tanse­fond, Stif­tel­sen Cul­ti­va, Na­sjo­nal kom­pe­tanse­tje­nes­te for læ­ring og mest­ring in­nen helse, In­no­va­sjon Nor­ge (Ofu-kon­trakt), Helse Sør-øst Re­gio­nal­ti l hl helse­fore­takf k og Sør­lan­det syke­hus HF.

RTRIST HIS­TO­RIE

S– Film­ba­sen inne­hol­der litt over 200 fil­mer. I 2016 har det vært 31.700 uni­ke bru­ke­re, og på hver­da­ger va­rie­rer det mel­lom 150300 vis­nin­ger, sier Smeds­rød.

Nær­mest hvert enes­te år si­den 2006 har syke­hu­set søkt om pen­ger til drift, først full­fi­nan­sie­ring på opp mot fire mil­lio­ner kro­ner i året, og ned til mid­ler­ti­dig fi­nan­sie­ring på 200.000 bare for å unn­gå å måt­te sten­ge.

– Det­te er en trist his­to­rie, sier fag­di­rek­tør Per Eng­s­trand, som har stått bak man­ge av de av­slåt­te søk­na­de­ne.

– Hva har dere gjort galt, Smeds­rød?

– Det er et godt spørs­mål jeg ikke har noe godt svar på. Vi be- gyn­te j jo vel­digldi tid­li­gi og i helse­Nor­ge er man vel­dig sei­ne på å ta i bruk mo­der­ne Ikt-løs­nin­ger, sier hun.

EKS­PER­TER

Enes me­ner by­rå­kra­te­ne i Helse­di­rek­to­ra­tet er flin­ke til å hol­de mø­ter med folk som «me­ner de er eks­per­ter på ting de ald­ri har prøvd», og at de der­med ikke for­står hvor bra og vik­tig det­te pro­sjek­tet er:

– Min er­fa­ring både med rev­ma­ti­ke­re og in­nen psy­kisk helse er at film er et vel­dig godt verk­tøy til å lære opp og spre in­for­ma­sjon både blant helse­per­so­nell og pa­si­en­ter. Det kan føre til mer ef­fek­tiv be­hand­ling, og gjø­re det let­te­re å lære opp pa­si­en­ter til å få mest mu­lig ut­byt­te av be­hand­lin­gen, sier Enes.

REDNINGSPLANKE

Sis­te redningsplanke for pro­sjek­tet var å bli in­klu­dert i Helse­nor- ge.no. En nett­por­tal som sam­ler alt fra Nav til Mi­ne Re­sep­ter og byt­te av fast­le­ge. Men hel­ler ikke det ble det noe av. Man vil hel­ler sat­se på fil­mer som al­le­re­de ek­sis­te­rer og dis­tri­bu­eres via You­tube og Vimeo.

– Vårt ar­gu­ment er at det­te er en ri­si­ko for spred­ning av pa­si­ent­opp­lys­nin­ger. Når man sø­ker opp helse­in­for­ma­sjon kan det­te spo­res og på den må­ten kan opp­lys­nin­ger om helsen blir spredd. Det­te har vi en løsning i helse­film.no som hind­rer.

FOTO: STEINAR VINDSLAND

En­hets­le­der i Re­gio­nal kom­pe­tanse­tje­nes­te for pa­si­ent- og på­rø­rende­opp­læ­ring ved Sør­lan­det syke­hus, Mir­jam Li­en Smeds­rød har vært med på Helse­film.no si­den star­ten i 2006.

SKJERMDUMP

Slik ser nett­si­den til Helse­film.no ut. Nå blir den lagt ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.