FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Sta­tus­rap­port for Helse­film i 2012 Øko­no­mis­ke bi­drag:

● Nor­ges Forsk­nings­råd 20062008: 1,8 mill • Sør­lan­dets Kom­pe­tanse­fond 2008: 0,6 mill • Stif­tel­sen Cul­ti­va 2008: 0,8 mill • Na­sjo­nalt kom­pe­tanse­sen­ter for læ­ring og mest­ring 2009: 0,15 mill

• In­no­va­sjon Nor­ge, 2009 – 2010. Ofu-kon­trakt, to­talt ca 3,4 mill • Helse­dia­log , til film­pro­duk­sjon: kr 95.000 • Egne res­sur­ser, ar­beids­tid fra 2005-2012 • SSHF har be­talt drift 2011 in­nen­for egne om­dis­po­ner­te mid­ler

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.