In­gen drømme­påske ver­ken langs kys­ten el­ler i fjel­let

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: STEINAR VINDSLAND steinar.vindsland@fvn.no -

Det blir en usta­bil og kjø­lig påske med regn­by­ger langs kys­ten og vind og snø i fjel­let.

– Det nær­mes­te vi kom­mer fint vær blir tors­dag langs kys­ten i Aust-ag­der og fre­dag i Vest-ag­der. Noen drømme­påske blir det ikke, men de da­ge­ne blir det stør­re mu­lig­he­ter for sol, sier vakt­ha­ven­de me­teoro­log Ter­je Als­vik Wal­løe ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

I lø­pet av pås­ken pas­se­rer et lav­trykk som trek­ker med seg mas­se kald luft og vind opp til frisk bris på Sør­lan­det. Als­vik Wal­løe sier det kan bli litt snø nes­ten hver dag i fjel­let, men det blir ikke mer enn noen få centi­me­ter til sam­men i lø­pet av hele pås­ken.

– Så jeg vil opp­ford­re folk til å kom­me seg ut og nyte de kor­te øye­blik­ke­ne som kom­mer med litt pent vær, sier han og går gjen­nom de­tal­je­ne:

ONS­DAG

●● Kys­ten: Det blir vest­lig bris, opp­til li­ten ku­ling på kys­ten, om kvel­den min­ken­de til frisk bris. For det mes­te sky­et. I vest blir det regn­by­ger, men i aust stort sett opp­holds­vær.

●● Fjel­let: Vest­lig, li­ten ku­ling ut­sat­te ste­der, som om kvel­den min­ker til skif­ten­de bris. Det blir sky­et med snø­by­ger ve­sent­lig i vest.

TORS­DAG

●● Kys­ten: Nord­vest frisk bris ut­sat­te ste­der, på kys­ten vest for Lin­des­nes blir det stiv ku­ling og opp­holds­vær. Tors­dag etter­mid­dag blir det skif­ten­de bris og spred­te regn­by­ger. Om kvel­den øk­ning til nord­vest frisk bris, og på kys­ten vest for Lin­des­nes blir det stiv ku­ling. Let­te­re vær.

●● Fjel­let: Nord­vest frisk bris ut­sat­te ste­der. Litt snø. Om kvel­den let­te­re vær, først i sør.

FRE­DAG

●● Kys­ten: Nord­vest­lig bris fra sør­vest, frisk bris ut­sat­te ste­der. Opp­holds­vær og pe­rio­der med sol. Fra om etter­mid­da­gen skif­ten­de bris, sør­vest­lig opp i frisk bris på kys­ten. Regn­by­ge­ne kom­mer ve­sent­lig i vest­fyl­ket.

●● Fjel­let: Nord­vest­lig frisk bris ut­sat­te ste­der, om etter­mid­da­gen drei­en­de sør­lig. For det mes­te sky­et. Stort sett opp­holds­vær og om etter­mid­da­gen blir det snø først og fremst i vest­li­ge om­rå­der.

PÅSKE­AF­TEN

●● Kys­ten: Et lav­trykk pas­se­rer og gir grå og fuk­tig dag med litt regn av og til. Rundt fem gra­der rundt Kris­tian­sand og skif­ten­de vind. ●● Fjel­let: Får litt snø påske­af­ten og litt skif­ten­de vind ret­ning, etter hvert fra nord når lav­trykk har pas­sert

FØRS­TE PÅSKE­DAG

●● Kys­ten: Fort­satt mye sky­er over Sør­lan­det, noen regn­by­ger av og til og rundt fem gra­der med vind opp­til frisk bris.

●● Fjel­let: Kulde­gra­der med litt snø, men ro­li­ge vind­for­hold.

AND­RE PÅSKE­DAG

●● Kys­ten: Om­trent som da­ge­ne før, kan­skje litt let­te­re, men fort­satt fare for regn, vind og tem­pe­ra­tu­rer på rundt fem gra­der.

●● Fjel­let: Det blir noen centi­me­ter snø, og litt vind.

FOTO: BJELLAND, KJARTAN

El­la Li­berg (10) 0g Las­se Li­berg (8) fra Aren­dal dro til Kris­tian­sand for å opp­le­ve stor­by­liv.

FOTO: BJELLAND, KJARTAN

Ei­nar Hjel­me­rud fra Kris­tian­sand i Nu­pen-par­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.