21-åring dømt for drap

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SA­GA OG KJE­TIL NYGAARD

En 21 år gam­mel mann er i Lis­ter ting­rett dømt for dra­pet på en 44 år gam­mel mann i Lyngdal i fjor.

21-årin­gen er dømt til tvun­gen psy­kisk helse­vern etter at han drep­te ka­me­ra­ten sin i fjor. Han har hele ti­den er­kjent å ha be­gått dra­pet.

Man­nen var til­talt for å ha drept en 44 år gam­mel ma­rok­kansk stats­bor­ger i Lyngdal 31. juli i fjor som­mer, og straffe­sa­ken mot ham på­gikk fra 27. mars til 30. mars i år. Den 44 år gam­le man­nen ble drept med 60 sakse­stikk.

De sak­kyn­di­ge i retts­sa­ken kon­klu­der­te med at 21-årin­gen var psy­ko­tisk da han drep­te ka­me­ra­ten.

– Etter be­vis­fø­rin­gen, pre­mis­se­ne for de sak­kyn­di­ges kon­klu­sjo­ner og psy­kia­ter Gun­nar Jo­hann­es­sens munt­li­ge rede­gjø­rel­se for ret­ten, frem­står det som høyst sann­syn­lig at til­tal­te var psy­ko­tisk i retts­psy­kia­trisk for­stand da hand­lin­gen i til­ta­len ble be- gått, opp­ly­ses det i dom­men.

De to had­de vært ven­ner si­den 2015. Både på­tale­myn­dig­he­ten og forsvarer Svein­ung Søn­der­vik John­sen har ment at til­tal­te var util­reg­ne­lig og der­for ikke kun­ne døm­mes til feng­sel.

Etter dra­pet har den 21 år gam­le man­nen vært inn­lagt på psy­kia­trisk av­de­ling.

For å idøm­me en per­son tvun­gen psy­kisk helse­vern må det blant an­net an­tas å være nær­lig­gen­de fare for at ved­kom­men­de på nytt vil begå et al­vor­lig lov­brudd som kren­ker el­ler ut­set­ter and­res liv, helse el­ler fri­het for fare.

– Ret­ten kom­met til at det er nær­lig­gen­de fare for at til­tal­te vil begå et nytt al­vor­lig volds­lov­brudd der­som han igjen skul­le bli psy­ko­tisk i til­sva­ren­de grad som han var i da dra­pet skjed­de. Føl­ge­lig vil ri­si­ko­en for nye til­sva­ren­de psy­ko­se­epi­so­der stå sen­tralt ved ret­tens sam­le­de fare­vur­de­ring, kon­klu­der­te ting­ret­ten med.

ARKIVFOTO: JARLE R. MARTINSEN

I den­ne bo­li­gen i Lyngdal ble en 44 år gam­mel mann drept 31. juli i fjor. En 21 år gam­mel ka­me­rat er dømt for dra­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.