Man­ge fisker ulov­lig

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - MAR­GRETHE SAGA

Fle­re fri­tids­fis­ke­re kan ven­te seg anmeldelse et­ter at uli­ke ak­tø­rer har ak­sjo­nert mot ulov­lig fiske den­ne uka.

– Man­dag fant vi fem tei­ner, to sam­le­tei­ner, to dob­le ru­ser og en stor fiske­tei­ne. Til å være på den­ne års­ti­den, sy­nes jeg det er mye, sier Odd­var Gab­ri­el­sen, se­nior­in­spek­tør i Fis­keri­di­rek­to­ra­tet.

Jevn­lig ut­fø­rer Fis­keri­di­rek­to­ra­tet, i sam­ar­beid med Sta­tens na­tur­opp­syn, po­li­ti­et og Skjær­gårds­tje­nes­ten ak­sjo­ner hvor de ser et­ter ulov­li­ge fiske­red­ska­per.

– Vi ser ho­ved­sa­ke­lig et­ter ulov­lig fiske, el­ler ulov­lig opp­be­va­ring i sam­le­tei­ner. Det kan være sånn at det er fisket lov­lig, men opp­be­vart ulov­lig, for­tel­ler Gab­ri­el­sen.

– Fei­le­ne som går igjen, er at ut­sty­ret er umer­ket el­ler at det har for små flukt­åp­nin­ger, for­tel­ler Gab­ri­el­sen, som tror mang­len­de kunn­skap er en år­sak.

Når det av­dek­kes ulov­lig fiske, blir for­hol­det po­liti­an­meldt.

– Ofte rea­ge­res det ster­kest i sa­ker som har med ulov­lig hum­mer­fis­ke å gjø­re, for­tel­ler Gab­ri­el­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.