Blikk­fang ram­ler fra hver­and­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULE­BERG odd.in­ge.ule­berg@fvn.no

Ive­lands­veg­gen har skapt in­ter­na­sjo­nal opp­sikt, men nå ram­ler den over 900 mil­lio­ner år gam­le fjell­knau­sen fra hver­and­re.

– Vi har fore­slått å kut­te en ny stri­pe av fjel­let for å lage en ny og sik­re­re vegg, men po­li­ti­ker­ne har sagt fore­lø­pig nei til den ut­gif­ten, for­tel­ler kom­mu­nal­sjef Egil Møl­land.

I en kom­mu­ne som kut­ter i både sko­le og barne­hage grun­net li­te pen­ger, er det ikke bare å kut­te mer i fjel­let. Det vil kos­te opp mot 200.000 kro­ner å sage et helt nytt snitt.

Ikke prio­ri­tert

– Den får stå som den står til vi vet mer om hvor sto­re be­ve­gel­se­ne i fjel­let er. Å re­pa­re­re veg­gen er ikke øverst på den kom­mu­nal­po­li­tis­ke dags­or­den ak­ku­rat, sier ord­fø­rer Gro-ani­ta My­kjå­land.

Hun sy­nes det er ugreit at Ive­land sen­trums størs­te blikk­fang sprek­ker og ra­ser ut, men hun me­ner kom­mu­nen må tåle at veg­gen er in­ne­gjer­det en pe­rio­de.

Veg­gen ble la­get for noen få år si­den og Ive­land var en av de al­ler førs­te som be­tal­te for å skjæ­re ut fjell, i ste­det for å spren­ge. Ide­en kom fra be­folk­nin­gen i for­bin­del- se med det sto­re steds­ut­vik­lings­pro­sjek­tet på Bir­ke­tveit i 2007.

In­ter­na­sjo­nalt er veg­gen be­rømt, og i juni kom­mer 60 geo­lo­ger fra hele ver­den for å be­skue den i for­bin­del­se med et stort geo­log-møte i re­gi av Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

Ive­lands mi­ne­ral­eks­pert er Kjell Gun­nuf­sen. Han hå­per at kom­mu­nen be­vil­ger pen­ger til en ny om­gang med skjære­ma­skin.

– Men jeg vil ikke ta en hel ski­ve av fjel­let. Da kan noe av de vik­ti­ge mi­ne­ra­le­ne gå tapt. Vi bør hel­ler lage en vin­kel og kut­te vekk det løse fjel­let i sydenden av veg­gen, sier han.

Dok­tor­grad på VEG­GEN

En en­gelsk­mann tok for et par år si­den dok­tor­grad i geo­lo­gi del­vis på det han opp­da­get i Ive­lands­veg­gen.

Den av­sag­te fjell­knau­sen er et geo­lo­gisk snitt som vi­ser de tre ty­pis­ke berg­ar­te­ne i Ive­land: bånd­gneis med sine ly­se og mør­ke stri­per, mørke­grønn am­fi­bo­litt og lys, grov­kor­net gra­nit­tisk peg­ma­titt.

– Det­te er kom­pli­sert geo­lo­gi, men for å for­kla­re en­kelt: Det har vært fle­re teori­er om peg­ma­tit­ten i Ive­lands til­bli­vel­se 920 til 910 mil­lio­ner år si­den. Veg­gen av­klar­te «The mis­sing» link» og nå er det mye stør­re sik­ker­het både om opp­rin­nel­se og da­te­ring, sier Gun­nuf­sen.

Dy­pe­re ENN An­tatt

Egil Møl­land sier spreng­ning er år­sa­ken til at veg­gen ram­ler fra hver­and­re.

– Vi kut­tet i veg­gen, men det er brukt dy­na­mitt ved tid­li­ge­re vei­ut­vi­del­ser i skjæ­rin­ger. Den­ne spreng­nin­gen har skapt sprek­ker mye dy­pe­re inn i fjel­let, enn vi var klar over da vi skar, for­kla­rer han.

Der­for hå­per han Ive­land kom­mu­ne, når po­li­ti­ker­ne får tenkt seg om, vil be­vil­ge pen­ger og opp­gra­de­re veg­gen med et nytt snitt.

FOTO: ODD-IN­GE RØNNING ULE­BERG

Ive­lands­veg­gen skul­le være blikk­fang og at­trak­sjon inn til sen­trum. Nå ra­ser den ut og der­for ad­va­res folk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.