Skal byg­ges om til fly­ten­de kli­nikk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

Ung­dom i Opp­drag på Flek­ker­øy har vært sen­tra­le i kjø­pet av «MV YWAM Li­ber­ty», som skal gi sårt til­trengt lege­hjelp i Pa­pua Ny-gui­nea.

– Vi har job­bet ak­tivt med pla­ne­ne om å kjø­pe et skip i ett og et halvt år. Det­te ski­pet duk­ket pl­ut­se­lig opp til en upå­kla­ge­lig pris, og er et so­lid ar­beids­skip som en­kelt kan byg­ges om til vårt bruk, sier Jarle Hof­stad.

Han og Bjar­te Ton­heim er pro­sjekt­le­de­re og hol­der til på Ung­dom i Opp­drags base på Flekkerøya. De har selv vært og sett på ski­pet som nå skal byg­ges om.

He­li­kop­ter­platt­form

– Det skal ma­les hvitt, og det skal byg­ges en kli­nikk om­bord. Det blir en pro­sess for å gjø­re i stand ski­pet til opp­drag i tro­pis­ke far­vann, sier Ton­heim.

M/V «L’ast­ro­la­be» er det opp­rin­ne­li­ge nav­net til ski­pet, som har fun­gert som forsk­nings­skip for frans­ke myn­dig­he­ter i An­tark­tis si­den 1988. Nå skal det alt­så til var­me­re strøk hvor be­ho­vet for lege­hjelp er stort.

– 85 pro­sent av be­folk­nin­gen bor i iso­ler­te strøk. Med et skip kan vi ank­re opp uten­for lands­byer og gi folk hjelp der de bor. På ski­pet skal vi kun­ne til­by lege­hjelp, øye­ope­ra­sjo- ner og tann­lege, og vi vil også ha mo­bi­le helse­team som kan sen­des ut i mind­re bå­ter og he­li­kop­ter, sier Ton­heim.

Ski­pet har he­li­kop­ter­platt­form fra før, og plass til et mann­skap på rundt 60 per­soner.

BARN MED grå Stær

– De sto­re pro­ble­me­ne i lan­det er tu­ber­ku­lo­se og HIV. Det fin­nes kun 70 tann­le­ger i hele lan­det som har en be­folk­ning på 7 mil­lio­ner. Grå stær er også et pro­blem vi har sett hos barn ned i 6-års­al­de­ren, som ikke kan se på grunn av det. Vi kan gi dem sy­net til­ba­ke med en 45-mi­nut­ters ope­ra­sjon, sier Hof­stad.

«Li­ber­ty» blir det fjer­de ski­pet Ung­dom i Opp­drag har i lan­det, men det al­ler førs­te som med­lem­mer i Nor­ge er an­svar­li­ge for.

– Or­ga­ni­sa­sjo­nen har ope­rert skip i Pa­pua Ny-gui­nea si­den 2010, og myn­dig­he­te­ne er be­geist­ret over det vi gjør. De støt­ter også vårt ar­beid øko­no­misk, og de hjel­per oss med lo­gis­tikk og in­fra­struk­tur, sier Hof­stad.

Ung­dom i Opp­drag er en kris­ten or­ga­ni­sa­sjon, men det skal ikke bli dre­vet mi­sjons­ar­beid på ski­pet.

– Vi brin­ger et bud­skap om håp og liv med det vi gjør, sam­ti­dig som vi ikke leg­ger skjul på at vi er krist­ne. Alle de som job­ber med oss er fri­vil­li­ge, og vi vil også ha man­ge pa­pua­ne­re som job­ber på ski­pet, sier Ton­heim.

FOTO: PRI­VAT

Pro­sjekt­le­der Bjar­te Ton­heim foran Ung­dom i Opp­drags nye skip.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.