– Det er Borte­lid el­ler Tysk

Ni­na og Matt­hias fikk gjort hyt­ta om til hus, og er de ens­te fast­bo­en­de i et hytte­felt på Borte­lid

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– For oss er det bare to al­ter­na­tiv. Det er Borte­lid el­ler Tysk­land, kom­mer det spon­tant fra Ni­na Lud­wig. Sam­men med man­nen Matt­hias Ban­hol­zer har hun bo­satt seg på Borte­lid. Midt i et etab­lert hytte­felt, pa­no­ra­ma 5, på Borte­lid bor de to sam­men med søn­nen Mi­ka (19 md.)

– Bo­li­gen ble byg­get som hyt­te, men vi søk­te om bruks­end­ring, og ble de førs­te på Borte­lid som i fjor fikk gjort om hyt­ta til bo­lig, for­tel­ler Ni­na.

35-årin­gen er født og opp­vokst på et li­te sted like ved Frank­furt i Tysk­land. I barne­åre­ne reis­te hun på nor­ges­fe­rie med for­eld­re­ne. Det sat­te spor.

– Helt si­den jeg var i 14–15 år har jeg drømt om å være i Nor­ge leng­re enn bare på fe­rie. Jeg had­de lyst til å bru­ke ett år på å rei­se rundt i lan­det, sier hun.

BOBIL

Men det skul­le gå en del år før drøm­men ble rea­li­sert. Først i 2010, da Ni­na var 28 år, og fer- dig mest stu­die­ne, be­stem­te hun seg for å gjø­re al­vor av drøm­me­ne sine. Ni­na kjøp­te seg en bobil og sat­te kur­sen mot Nor­ge. At et av de førs­te stop­pe­ne ble Borte­lid var gans­ke til­fel­dig.

– Jeg fant nett­si­den til to tys­ke jen­ter som drev med gruppe­rei­ser og tu­rer in­nen fri­lufts­liv. Gjen­nom dem kom jeg til Borte­lid. Når jeg had­de vært der en stund ble jeg kjent med dem som job­ber på ski­sen­te­ret.

Ni­na fikk mu­lig­het til å job­be ved ski­sen­te­ret på vin­te­ren, og ble på Borte­lid mye leng­re enn plan­lagt.

– Jeg fikk et mil­jø å være i, og for­els­ket meg i ste­det, sier hun. Ni­na ble fle­re uker på Borte­lid før hun reis­te vi­de­re for å full­fø­re nor­ges­rei­sen sin.

TRE år

– Men jeg reis­te hele ti­den til­ba­ke, ler hun.

35-årin­gen ble så im­po­nert over na­tu­ren og men­nes­ke­ne, at den plan­lag­te bo­bil­tu­ren ble til tre år.

– Ved si­den av det gam­le ho­tel­let lå det noen små, gam­le hyt­ter som ikke ble brukt. Mot at jeg pyn­tet opp den ene fikk jeg bo der på vin­te­ren, og etter hvert også res­ten av året, for­tel­ler Ni­na.

Det var på hjem­reise­be­søk til Tysk­land Ni­na møt­te Matt­hias. I star­ten reis­te de fram og til­ba­ke for å be­sø­ke hver­and­re.

– Vi bod­de i hvert vårt land i to år før jeg også had­de lyst til å prø­ve å bo på Borte­lid, for­tel­ler Matt­hias.

Pa­re lei­de et hus på Tjal­dal i star­ten før de be­stem­te seg for at de vil­le kjø­pe noe. At det ble midt i et hytte­felt på Borte­lid var vel­over­veid.

IN­GEN FLYTTEPLANER

– Hvis skal flyt­te en gang ten­ker vi det er enk­le­re å få solgt på Borte­lid enn el­lers i Åseral. Her byg­ges det mye nytt hele ti­den, og det er nok ikke så vans­ke­lig å søke om bruks­end­ring igjen hvis noen øns­ker det­te som hyt­te, for­kla­rer Ni­na.

Men enn så len­ge har den lil­le fa­mi­li­en på tre in­gen pla­ner om å flyt­te på seg. Matt­hias job­ber som it-ut­vik­ler, og er flek­si­bel i for­hold til hvor han ar­bei­der. Ni­na har sin egen prak­sis som idretts og na­tur­te­ra­peut.

– I til­legg har jeg også yoga og pi­la­tes­kurs, for­tel­ler hun.

Ni­na og Matt­hias kjøp­te bo­li-

FOTO: JA­COB BUCHARD

Helt si­den hun var li­ten har tys­ke Ni­na Lud­wig drømt om å bo i Nor­ge. Hun måt­te ikke leng­re enn til Borte­lid før hun fant sin drømme­plass. Her sam­men med sam­bo­er Matt­hias Ban­hol­zer, Ni­na Lud­wig og de­res sønn Mi­ka (19 mnd.)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.