Kland for oss

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LI­NE RAAEN OSMUNDSEN li­ne.raaen.osmundsen@fvn.no - 95241091

gen på Borte­lid før den ble byg­get, og fikk der­for kom­me med øns­ker i for­hold til de opp­rin­ne­li­ge plan­teg­nin­ge­ne. Blant an­net valg­te de bort bad­stue for å få stør­re bad, og gjor­de også det ene sove­rom­met litt stør­re.

– I etter­kant har vi også fått byg­get ga­ra­sje, og et an­neks, for­tel­ler Matt­hias.

Hu­set som er på 125 kvad­rat er ak­ku­rat pas­se for fa­mi­li­en på tre. Men både Ni­na Matt­hias ser for seg at de om noen år kan­skje tren­ger litt stør­re plass.

– Hvis fa­mi­li­en øker fra tre til fire for ek­sem­pel, vil jo be­ho­vet for mer plass kom­me etter hvert. Men da kan det jo hen­de vi får lov til å byg­ge på. Og hvis ikke fin­ner vi all­tid en løsning. Pla­nen er i alle fall å bo på Borte­lid, kom­mer det fra dem beg­ge.

NÆRHET TIL NA­TU­REN

Noe av det bes­te ved å bo på Borte­lid er den umid­del­ba­re nær­he­ten til na­tu­ren. Både Ni­na og Mat­tias er glad i å være ute til alle års­ti­der.

– Vi både syk­ler, lø­per, og går på ski. Å ha det­te til­gjen­ge­lig rett uten­for dø­ra er fan­tas­tisk, sier Ni­na.

Ver­ken hun el­ler Matt­hias sy­nes det er en­somt å bo på et sted hvor de er enes­te fast­bo­en­de.

– Uke­da­ge­ne går så fort. Og når hel­ge­ne kom­mer er det stort sett all­tid noen på hyt­te­ne sine, for­tel­ler Matt­hias.

– Dess­uten har vi jo mye ven­ner el­lers i Åseral som vi tref­fer når vi øns­ker det, sky­ter Ni­na inn.

Som fast­bo­en­de på Borte­lid hen­der det sta­dig at hytte­na­bo­ene tar kon­takt før hel­ger og fe­rier. Det sy­nes pa­ret bare er hyg­ge­lig.

– Vi har fått man­ge gode ven­ner her, og det hen­der vi skrur på strøm­men de­res før de kom­mer, el­ler ser til at alt er greit med hyt­te­ne de­res. men det er sånn vi bare sy­nes er moro, sier Ni­na.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Ni­na kjøp­te seg bobil i Tysk­land for å rei­se rundt ett år i Nor­ge. Bo­bi­len blir fort­satt brukt av fa­mi­li­en på tre.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.