Sen­trums­pro­sjekt i gang

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-IN­GE RØNNING ULE­BERG

Vennesla Entre­pre­nør star­tet den­ne uken et av sine al­ler størs­te pro­sjek­ter noen­sin­ne i Vennesla sen­trum.

– Det­te er et vik­tig pro­sjekt for oss, som vil sik­re sys­sel­set­ting ut 2018, sier dag­lig le­der i Vennesla Entre­pre­nør, Ru­ne Carl­sen.

Po­li­ti­ker­ne har inn­ført bygge­for­bud i nord­li­ge de­ler av Vennesla sen­trum, men gjor­de et unn­tak for byg­get som det of­fent­li­ge tren­ger selv.

Tom­ten lig­ger vegg i vegg med Euro­pris-byg­get og like ved opp­kjør­se­len til bo­lig­fel­tet Tvi­døb­la­ne.

Byg­get på 1000 kvad­rat­me­ter skal ha lo­ka­ler til Vok­sen­opp­læ­rin­gen i førs­te eta­sje. I and­re og tred­je eta­sje skal den kom­mu­na­le bo­lig­stif­tel­sen ha 17 om­sorgslei­lig­he­ter for men­nes­ker med uli­ke funk­sjons­ned­set­tel­ser og i tred­je eta­sje og topp­eta­sjen blir det åtte lei­lig­he­ter for salg på det åpne mar­ke­det.

– Vi har opp mot 150 mil­lio­ner i ordre­re­ser­ver nå, godt over en års­om­set­ning. Pro­sjek­tet i sen­trum kom­mer på et vik­tig tids­punkt for oss og er et av de størs­te vi noen­sin­ne har gjen­nom­ført, sier Carl­sen, som le­der et en­tre­pre­nør­sel­skap med 69 an­sat­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.