Smar­te hyt­ter uten strøm

Hytte­fol­ket i påske­fjel­let er ikke len­ger av­hen­gig av elek­tri­si­tet på hyt­te­ne sine. Kraf­ti­ge sol­celle­pa­ne­ler og vind­møl­ler som lett kan kon­ver­te­re elek­tri­si­te­ten de pro­du­se­rer til 220 volt og et enormt ut­valg av elek­tris­ke duppe­dit­ter gjør hytte­ei­er­ne sel

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

Ved Bjørne­vatn i Val­le sit­ter ek­te­pa­ret An­ne Gre­te og Egil Bak­ken fra Vennesla i den lune ute­kro­ken til hyt­ta si. De har en prakt­full ut­sikt mot Se­tes­dal Vest­hei og hytte­om­rå­det foran seg.

I mø­net er det mon­tert svæ­re sol­celle­pa­ne­ler. På ve­ran­da­en står ett til og ven­ter på å bli mon­tert. De har mas­se strøm til det de øns­ker seg fra egenprodusert elek­tri­si­tet. Greit det, og litt gøy også, sy­nes den tek­nisk in­ter­es­ser­te Egil Bak­ken. Men helst had­de de øns­ket seg strøm fra det of­fent­li­ge net­tet.

– Vi har ven­tet i åre­vis på at Val­le kom­mu­ne skul­le hjel­pe oss med strøm­til­før­sel, men in­gen ting har skjedd. Der­for sat­te vi i gang selv og in­ves­ter­te om­lag 100.000 kro­ner i sol­celle­pa­ne­ler, bat­teri­bank, om­for­mer fra 24 til 200 volt, led­lys og elek­trisk opp­legg, sier han.

VARMEKABLER

Til og med varmekabler på do og bad har ek­te­pa­ret lagt inn.

– Vi kan kjø­re det på sol­cellestrøm, men det tar så mye ener­gi at det gjør vi ikke. Men kom­mer det 220 volt strøm uten­fra, er det bare å kob­le til, sier Bak­ken.

Sol­celle­pa­ne­le­ne gir 140 watt hver og om­for­me­ren på 5 kilo­watt sprer 220 volt til de ap­pa­ra­te­ne og lam­pe­ne ek­te­pa­ret øns­ker strøm­men til, slik som varmt­vann­s­tank, fryse­boks og kjøle­skap, tv og mu­sikk­an­legg. Kom­fy­ren og stekov­nen dri­ves av gass.

In­ves­te­rin­gen på 100.000 kro­ner om­fat­ter også et ben­sina­gre­gat som slår seg auto­ma­tisk på om spen­nin­gen fra sol­celle­pa­ne­le­ne blir for lav.

– Vi tror vi har tjent inn in­ves­te­rin­ge­ne i lø­pet av sju år, for vi bru­ker hyt­ta mye, sier Egil Bak­ken.

VIND­MØL­LER

Sol­celle­pa­ne­ler og inn­ven­di­ge, mer el­ler mind­re avan­ser­te løs­nin­ger, fin­nes i alle hytte­felt i Nor­ge nå. De er bil­li­ge og re­la­tivt enk­le å mon­te­re og gir strøm til alt fra lys og kjøle­skap til varmt­vann­s­tan­ker og toa­let­ter.

I Se­tes­dals­hei­ene duk­ker det også sta­dig opp fle­re vind­møl­ler med ag­gre­gat på vind­blås­te knau­ser ved hytte­veg­ge­ne. Dis­se fås i pris­klas­se 10.000 kro­ner og opp­over. Er de un­der seks me­ter høye, er de unn­tatt fra søk­nads­plikt, men jo høy­ere jo bed­re, sier folk Fædre­lands­ven­nen har snak­ket med.

Det­te er vik­tig både for å fan­ge vin­den og for å unn­gå tur­bu­lens.

SOLCELLETAKSTEIN

I Brok­ke hytte­felt i Val­le er det strøm­til­før­sel til alle hyt­te­ne. Li­ke­vel lig­ger to hyt­ter på sol­rike Kvisle­top­pen med ta­ke­ne helt dek­ket av solcelletakstein. Stei­ne­ne «klik­kes» i hver­and­re.

– Dis­se kos­ter bare 30 pro­sent mer enn van­lig tak­stein, sier elek- tri­ker Ben­ja­min Aa­non­sen hos fir­ma­et Ne­dig AS i Aren­dal som mon­ter­te in­ver­te­re inn­ven­dig i ei av hyt­te­ne da Fædre­lands­ven­nen be­søk­te hytte­fel­tet. Her mon­te­res sol­celle­tak­stei­ne­ne mer for å spa­re strøm enn at det er nød­ven­dig, sier han.

Et tak på 150 kvad­rat­me­ter pro­du­se­rer ca. 3000 kwh un­der op­ti­ma­le for­hold.

BEKKEKRAFT

Har du en li­ten bekk i nær­he­ten av hyt­ta di, el­ler et vann like oven­for, da kan du også bli selv­for­synt med strøm.

Med en fall­høy­de på fem me­ter, al­ler helst ti til tjue, kan du få den strøm­men du tren­ger. Van­net tren­ger ikke å fal­le lodd­rett. Det enes­te som kan gi energi­tap av be­tyd­ning, er krap­pe svin­ger på rø­re­ne. Fle­re fir­ma for­hand­ler nå vann­ge­ne­ra­to­rer i pris­klas­se 12- 20.000 kro­ner.

I til­legg kom­mer her som ved strøm fra sol­cel­ler, vind­kraft el­ler solcelletakstein ut­gif­ter til alt du kan vel­ge og vra­ke i av inn­ven­di­ge fa­si­li­te­ter.

Den størs­te ut­ford­rin­gen for de som er selv­s­for­syn­te med elek­tri­si­tet langt in­ne i strøm­løse om­rå­der, er av­løp fra alle de avan­ser­te toa­let­te­ne. Ei sprede­grøft ut i mo­re­ne og grus til grå­van­net til­freds­stil­ler imid­ler­tid de fles­te kom­mu­ners krav.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Her­lig med egenprodusert strøm, sy­nes ek­te­pa­ret An­ne Gre­te og Egil Bak­ken fra Vennesla. De bru­ker hyt­ta ved Bjørne­vatn i Val­le mye og reg­ner med å spa­re inn ut­gif­te­ne i lø­pet av noen år.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Hyt­te­ne i Brok­ke skal egent­lig ha torv­tak. Val­le kom­mu­ne gir imid­ler­tid unn­tak for miljø­venn­li­ge hyt­ter med solcelletakstein.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.