Ny ju­bel­må­ling for Sen­ter­par­ti­et

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ny ju­bel­må­ling for Sen­ter­par­ti­et. 15,8 pro­sent. Opp 4,7 pro­sent­po­eng si­den mars. Par­ti­ets bes­te må­ling si­den folke­av­stem­nin­gen om EU i 1994.

●● Sam­ti­dig fal­ler Ar­bei­der­par­ti­et 3,6 pro­sent - til 28,9 pro­sent. Ikke desto mind­re:

Had­de det vært valg nå, vil­le dis­se to par­ti­ene fått 84 man­da­ter, og kun vært ett man­dat unna å kun­ne sty­re ale­ne. Men hele stem­nin­gen i lan­det ty­der på at de to par­ti­ene nep­pe vil tren­ge noen yt­ter­li­ge­re støt­te når valg­da­gen kom­mer. Og best av alt, for oss som er mot­stan­de­re av tvangs­sam­men­slå­ing av kom­mu­ner: Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et kan kom­me til å bli jevn­sto­re hvis den­ne tenden­sen fort­set­ter. El­ler kan­skje Sen­ter­par­ti­et til og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.