Hen­del­se­ne i Tyr­kia 15. og 16. juli 2016

Fre­dag 15. juli 2016, kl. 19.30 meld­te ny­hets­by­rå­et Do­gan at de to bru­ene i Istan­bul som krys­ser Bosporus stre­det, var stengt. I lø­pet av den nes­te halv­ti­men kom det mel­din­ger om sky­ting, lavt­fly­gen­de ja­ger­fly og he­li­kopt­re over Istan­bul og An­ka­ra.

Faedrelandsvennen - - MENING - GEIR TUFTELAND

Klok­ken 20.00 sa den tyr­kis­ke stats­mi­nis­te­ren Bi­na­li Yil­di­rim at det på­gikk uauto­ri­ser­te mi­li­tæ­re ak­ti­vi­te­ter, og at sik­ker­hets­styr­ker had­de blitt kalt inn for å gjø­re det som var nød­ven­dig (alle ti­der GMT. Lo­kal­tid: legg til 3 ti­mer).

Kl. 21.15 pre­sen­ter­te den stats­eide kring­kas­te­ren TRT et kom­mu­ni­ke fra en grup­pe­ring som kal­te seg «The peace at home coun­cil.» Det het; «Tur­kish Ar­med For­ces have com­plete­ly ta­ken over the ad­mi­ni­stra­tion of the coun­try to rein­sta­te con­sti­tu­tio­nal or­der, hu­man rights and free­dom.»

In­gen ge­ne­ra­ler, el­ler jun­ta, fi­gu­rer­te i me­die­ne. In­gen an­sik­ter, in­gen navn - kun en usig­nert mel­ding lest opp av ny­hets­opp­le­se­re, ikke ulik fik­ti­ve mel­din­ger som hvert år inn­går i år­li­ge nors­ke mi­li­tær­øvel­ser.

I etter­tid vis­te det seg at det­te med «com­plete­ly ta­ken over the ad­mi­ni­stra­tion» var mer enn en be­ty­de­lig over­dri­vel­se. ver­ken Pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­doğan, stats­mi­nis­ter Bi­na­li Yil­di­rim, el­ler and­re le­den­de po­li­ti­ke­re i de­res par­ti, var på­gre­pet. Al­le­re­de kl. 21.30 frem­stod Er­do-

Hgan med en ap­pell i so­sia­le medi­er gjen­nom Face­time - pub­li­sert av CNN Turk. Han opp­ford­ret folk om å ta til ga­te­ne. Det­te ble be­svart promp­te. Be­gi­ven­he­te­ne fore­gikk på en fre­dag – etter fre­dags­bøn­nen, så da det ljo­met ut mel­din­ger fra høyt­ta­ler­ne uten­for mos­ke­ene, flom­met det sto­re meng­der si­vi­le ut i ga­te­ne.

Det ble ut­over kvel­den av­fyrt man­ge skudd i ho­ved­sta­den, og de på­føl­gen­de ti­me­ne og da­ge­ne kom det en jevn strøm av mel­din­ger om på­fal­len­de hen­del­ser og ikke-hen­del­ser.

Er­do­gan had­de om etter­mid­da­gen an­gi­ve­lig vært på et fe­rie­sted, men han had­de for­latt ho­tel­let da to hei­kopt­re med kom­mando­sol­da­ter an­kom. Er­do­gan satt seg etter hvert like godt på et fly, som hver­ken ble skutt ned, el­ler av­skå­ret, selv om han hev­det på­føl­gen­de da­ger at det fore­lå en stor kon­spi­ra­sjon av kupp­ma­ke­re fra alle vå­pen­gre­ner – i be­sit­tel­se av ja­ger­fly og he­li­kopt­re som skjøt fra luf­ten mot mål i ho­ved­sta­den. Hele 100 ge­ne­ra­ler og høy­ere of­fi­se­rer, en tre­del av den mi­li­tæ­re over­kom­man­do­en, ble ar­res­tert - en ko­los­sal kon­spi­ra­sjon med en enorm ild­kraft, om det had­de vært sant.

Det fore­lå mel­din­ger om at «kupp­ma­ke­re» had­de ok­ku­pert

In­gen ge­ne­ra­ler, el­ler jun­ta, fi­gu­rer­te i me­die­ne. In­gen an­sik­ter, in­gen navn

Ata­turk In­ter­na­sjo­na­le luft­havn noen få ti­mer tid­li­ge­re på kvel­den med tanks, men de for­lot like godt ste­det før Er­do­gans fly lan­det kl. 00.20 AM .

Klok­ken 02.00 er­klær­te «re­gje­rings­lo­ja­le styr­ker» kon­troll over si­tua­sjo­nen, kun 6-7 ti­mer etter at det hele star­tet. mor­gen­ti­me­ne så vi bil­der av sol­da­ter som ble spar­ket, pis­ket og slått av si­vi­le men­neske­meng­der. Det ble ob­ser­vert lik av sol­da­ter i ga­te­ne. Noen var hals­hug­get. Stats­mi­nis­ter Bi­na­li Yil­di­rim sa at 161 si­vi­le og 104 kupp­ma­ke­re drept. Alt­så, in­gen døde re­gime­tro po­li­ti­ke­re, el­ler

Isol­da­ter – kun si­vi­le og kupp­ma­ke­re?

Ber­li­ner Zei­tungs Istan­bul­kor­re­spon­dent Frank Nord­hau­sens skrev i en Twit­ter-mel­ding at kupp­for­sø­ket fram­stod som uek­te. I et in­ter­vju pub­li­sert i Af­ten­pos­ten 18. juli sa Kjell In­ge Bjer­ga - pro­fes­sor ved For­sva­rets høg­sko­le;

– Det frem­står som uklart hva det­te var. Han pek­te på fle­re ele­men­ter ved kupp­for­sø­ket som vir­ket un­der­lig.

– Det fun­da­men­talt mest slå­en­de er at kupp­for­sø­ket mang­ler en le­der­fi­gur. Ikke en­gang en frak­sjon er iden­ti­fi­sert.

Mor­ten Myks­voll i tyr­kisk­po­li­tikk.no, ut­tal­te;

– Man­ge av sol­da­te­ne viss­te ikke hva de var med på […] Fle­re har rap­por­tert at de trod­de de var på en øvel­se, og pl­ut­se­lig var de fan­get i et sce­na­rio der de blir sett på som kupp­ma­ke­re.

Jør­gen Lorent­zen rap­por­ter­te i på­føl­gen­de da­ger fra Tyr­kia gjen­nom ar­tik­ler i Dag­bla­det. Han meld­te blant an­net; - Samt­li­ge mos­ke­er gikk ut un­der kupp­kvel­den og rop­te gjen­tat­te gan­ger fra mi­na­re­te­ne til fol­ket at de skul­le stor­me ut i ga­te­ne og slå kup­pet til­ba­ke[…]. Hva som er «fol­ket», har også und­ret meg i det sis­te. Dere har sett bil­der av macho­menn med ba­ton­ger og sik­ker­hets­ves­ter gå løs på svært uskyl­di­ge og unge sol­da­ter. Ald­ri har jeg følt så synd på sol­da­ter før, som på de unge men­ne­ne, som tem­me­lig sik­kert var in­ne i første­gangs­tje­nes­te, og som had­de fått be­skjed om at de del­tok på en øvel­se, da de ble stor­met av vel­tren­te kamp­lyst­ne hoo­lig­ans. et har opp­lagt på­gått mi­li­tæ­re troppe­be­ve­gel­ser, og man­ge er an­gi­ve­lig drept, men var de som ga orde om ild, al­li­ert med dem som nå er an­kla­get, el­ler dem som er an­kla­ge­re? Det er et fak­tum at Pre­si­dent Tayy­ip Er­do­gan er en de­di­kert islamsk le­der, at hen­del­se­ne fore­gikk noen få uker etter Ra­ma­dan - da jihad skal ut­fø­res etter islamsk tra­di­sjon. Hen­del­se­ne i Tyr­kia skjed­de for øv­rig da­gen etter at jiha­dis­ten Mo­ha­med Bouh­lel med stor fart kjør­te en laste­bil inn i en stor men­neske­meng­de i Nice, som fei­ret Frank­ri­kes na­sjo­nal­dag. 84 barn, kvin­ner, menn i alle ald­re ble drept.

Så, i ti­me­ne før hen­del­se­ne i Tyr­kia var in­ter­na­sjo­na­le pres­se tra­velt opp­tatt med å dek­ke en an­nen sak.

D

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

Hele 100 ge­ne­ra­ler og høy­ere of­fi­se­rer, en tre­del av den mi­li­tæ­re over­kom­man­do­en, ble ar­res­tert - en ko­los­sal kon­spi­ra­sjon med en enorm ild­kraft, om det had­de vært sant. Her blir en av de mis­tenk­te ar­res­tert, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.