De skod­de seg på nazi­re­gi­met

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ALF KJE­TIL IGLAND

SAK­PRO­SA «Pro­fi­tø­re­ne»

Ola Karl­sen Gyl­den­dal

De 14 «ukjen­te lands­svi­ker­ne » som pro­fi­ter­te på sam­ar­bei­det med re­gi­met gjor­de det let­te­re for tys­ker­ne å sty­re det nors­ke næ­rings­li­vet.

Retts­opp­gjø­ret etter sis­te krig var på in­gen måte rett­fer­dig. In­gen let­ter på et øyen­bryn over en slik på­stand i dag, men de som hev­det det mens lands­svik­opp­gjø­ret på­gikk, fikk sterk mot­bør. Mest kjent er Oli­ver H. Lange­land, som fikk sin bok «For at I ikke skal døm­mes» inn­dratt etter ut- gi­vel­sen i 1949. Nå kan den kjø­pes på Mam­mut­sal­get.

Han kri­ti­ser­te retts­opp­gjø­ret for å ram­me «van­li­ge folk», mens sam­funns­top­pe­ne gikk fri og fort­sat­te i sine stil­lin­ger etter kri­gen som in­tet var hendt. And­re la seg opp og fikk be­hol­de sto­re for­muer. Det­te er se­ne­re ut­dy­pet blant an­net av Anet­te H. Stor­ei­de i bo­ken «Nors­ke krigs­pro­fi­tø­rer» (2014). Po­li­tis­ke for­hold og per­son­li­ge bånd bi­dro til den­ne urett­fer­dig­he­ten.

Jour­na­lis­ten Ola Karl­sen har hen­tet frem 14 per­soner som skod­de seg på nazi-re­gi­met og fikk sin dom for det, for­ret­nings­folk som ikke hør­te til sam­fun­nets topp­sjikt da kri­gen brøt ut. Med fri­gi­vel­sen av do­ku­men­te­ne fra lands­svik­opp­gjø­ret ble det re­la­tivt en­kelt å bla seg gjen­nom dom­me­ne og skru sam­men en re­por­ta­sje el­ler for­tel­ling. Det gjør den er­far­ne jour­na­lis­ten pro­fe­sjo­nelt og les­ver­dig.

Han me­ner dis­se 14 er ukjen­te. Ja, de fles­te er nok det, men i alle fall Hen­ry Jo­han­sens vir­ke un­der kri­gen er godt kjent. Som ek­te­fel­len til Kir­sten Flag­stad er hans his­to­rie truk­ket frem fle­re gan­ger, se­nest i Inge­borg Sol­brek­kens bok «Kon­spi­ra­sjo­nen mot Kir­sten Flag­stad» (2016), der sta­ten gjor­de hen­ne sterkt ska­de­li­den­de på grunn av man­nens rol­le un­der kri­gen.

De 14 «ukjen­te lands­svi­ker­ne» som pro­fi­ter­te på sam­ar­bei­det med re­gi­met, er uli­ke skjeb­ner, men de gjor­de det let­te­re for tys­ker­ne å sty­re det nors­ke næ­rings­li­vet, slik må­let for NS og den tys­ke for­valt­nin­gen var.

Ar­tik­le­ne har vært pub­li­sert på nett­si­den abc ny­he­ter. Det er for så vidt greit nok, men bok­for­men kre­ver, etter mitt syn, en mer ana­ly­tisk til­nær­ming og be­grun­nel­se for ut­val­get, ja, for hele ut­gi­vel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.