Ny sjef og lo­ka­ler med «ny look»

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Det er mye nytt hos Toyo­ta Sør. Både når det gjel­der folk og lo­ka­ler.

I slut­ten av mars, den førs­te må­ne­den på man­ge år da Toyo­ta solg­te flest bi­ler i hele Nor­ge, ble Ni­na C. With Kris­ten­sen an­satt som etter­mar­kedsjef. Det skjed­de sam­ti­dig som bil­for­hand­le­ren i Sør­lands­par­ken har rus­tet opp lo­ka­le­ne de har holdt til i si­den 1996, og for­ret­nin­gen frem­står i «ny look».

DEN BES­TE

Kvin­ne­li­ge le­de­re i bil­bran­sjen er det smått med, både lo­kalt og na­sjo­nalt. Med en av­de­ling på rundt 40 an­sat­te å lede, har den nye etter­mar­kedsje­fen an­sva­ret for den de­si­dert størs­te av­de­lin­gen hos Toyo­ta-for­hand­le­ren som ble Toyo­ta Sør for drøyt ett år si­den da fa­mi­li­en Smith solg­te til Bau­da-kon­ser­net. Bil­bran­sjen har ikke Ni­na C. With Kris­ten­sen vært borti tid­li­ge­re, men fa­mi­li­en har to Toyo­ta-bi­ler fra før av. Uten at det var der­for hun fikk job­ben, be­dy­rer Geir Skog­da­len, adm. di­rek­tør hos Toyo­ta Sør. – Vi valg­te den bes­te, og var ikke fo­ku­sert på om det var en mann el­ler kvin­ne, sier Skog­da­len.

UTVIKLINGSTEMPO

Mens With Kris­ten­sen for­tel­ler om bak­grunn fra et vel­re­no­mert Kris­tian­sands-fir­ma, Her­man Han­sen Mek. Verk­sted, som dat­ter av As­bjørn Han­sen. Der var hun dag­lig le­der til fir­ma­et ble solgt til Aker So­lu­tion hvor hun ble med vi­de­re. Før jobb i fa­mi­lie­fir­ma­et tok hun en mas­ter i «bu­si­ness and fi­nan­ce» i Skott­land.

– Vel­dig spen­nen­de med over­gang til bil der ikke minst et høyt utviklingstempo pre­ger bran­sjen, sier ny­til­satt etter­mar­kedsjef. Sam­men med­ar­bei­der­ne har hun som mål å styr­ke kunde­opp­le­vel­sen yt­ter­li­ge­re. Vel vi­ten­de om at Toyo­ta kan vise til de mest for­nøy­de og lo­ja­le kun­der fra før av.

OMOTENASHI

Med litt bi­stand fra nevn­te Skog­da­len og salgs­sjef Hal­vor Åmot, har hun lært seg det ja­pans­ke or­det som skal være en slags lede­stjer­ne hos Toyo­ta: – Omotenashi, sier hun med smi­len­de over­be­vis­ning og for­kla­rer at det be­tyr gjest­fri­het på ja­pansk. De tre Toyo­ta-le­der­ne slår sam­men fast at de har tre mål­set­nin­ger som alle skal ha med seg i det dag­li­ge ar­bei­det: For­ut­se kun­dens be­hov, være opp­tatt av de­tal­jer og kva­li­tet og...

– Grati­tu­de er det tred­je, sier Åmot smi­len­de og med­gir at det hver­ken er ja­pansk el­ler norsk, men alt­så be­tyr takk­nem­lig­het.

FOTO: TOR MJAALAND

Ni­na C. With Kris­ten­sen er ny etter­mar­keds­sjef hos Toyo­ta Sør. Her er hun i de ny­renn­over­te lo­ka­le­ne i Sør­lands­par­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.