Ut­styrs­tung Coun­try Tourer

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Fire­hjuls­drift­ut­ga­ven av Opel In­sig­nia har ald­ri blitt den sto­re suk­ses­sen. Nå kom­mer nye In­sig­nia Coun­try Tourer. Den kan tref­fe det nors­ke mar­ke­det.

Sal­get er al­le­re­de godt i gang for nye Opel In­sig­nia Grand Sport og Sports Tourer, som beg­ge fikk sin de­but un­der bil­ut­stil­lin­gen i Genè­ve i mars.

Til høs­ten kom­mer Coun­try Tourer, tøf­fin­gen i fa­mi­li­en og en bil for de som øns­ker en stor sta­sjons­vogn med et avan­sert fire­hjuls­drift­sys­tem, åtte­trinns auto­mat­kas­se og et sports­lig de­sign og kjøre­egen­ska­per.

Mer­ce­des har nett­opp lan­sert sin all­road-ut­ga­ve av E-klas­se kalt All-ter­rain. Vol­vo, Au­di, Sko­da og Su­ba­ru har bi­ler i sam­me seg­men­tet, om enn i for­skjel­li­ge ut­styrs- og pris­klas­ser.

MAS­SE UT­STYR

Mye ty­der på at In­sig­nia Coun­try Tourer vil plas­se­re seg på et hyg­ge­li­ge­re pris­nivå enn der pre­mi­um­ut­ga­ve­ne lig­ger. I til­legg får du med deg bøtte­vis av ut­styr på kjø­pet, noe du for ek­sem­pel må be­ta­le eks­tra for hos man­ge av de and­re.

I presse­mel­din­gen fra Opel pe­kes det på at som for­gjen­ge­ren skil­ler Coun­try Tourer seg fra res­ten av In­sig­nia-fa­mi­li­en med eks­tra bakke­kla­ring og eks­tra be­skyt­tel­se, slik at den kan for­se­re kre­ven­de hytte­vei­er vin­ters­tid.

Men det er kan­skje på ut­styrs­fron­ten Opel vi­ser seg fram og pe­ker litt nese til kon­kur­ren­te­ne. Med kun ett ut­styrs­nivå, blir lis­ten over stan­dard­ut­styr im­po­ne­ren­de lang.

KLASSELYS

På lys­fron­ten er Opel i ver­dens­klas­se med and­re generasjon av Opel in­tel­lilux led-ma­trix. De 32 led­seg­men­te­ne skif­ter lyn­raskt mel­lom uli­ke lys­mønst­re, og bi­drar til økt sik­ker­het på vei­en.

Gjen­nom det nye head-up-dis­play­et vi­ses in­for­ma­sjon om tra­fikk­skilt, has­tig­het el­ler in­for­ma­sjon fra na­vi­ga­sjo­nen, slik at sjå­fø­ren kan hol­de øyne­ne på vei- en. 360-gra­ders ka­me­ra­er sør­ger for å gi over­sikt rundt bi­len ved par­ke­ring.

Mas­sa­sje og ven­ti­la­sjon i for­se­te­ne er til­gjen­ge­lig. Opp­var­met front­rute, var­me i bak­se­tet, elek­trisk hånd­fri bak­luke og 3-delt bak­sete­rygg står også på ut­styrs­lis­ten.

Sports Tourer kom­mer også med et nytt fire­hjuls­drift­sys­tem med så­kalt elek­tro­nisk styrt mo­ment­for­de­ling.

Til­strek­ke­lig med kref­ter un­der pan­se­ret bør det også bli. Val­get står mel­lom en ben­sin­mo­tor på 260 hk, el­ler en die­sel­mo­tor med 210 hk og im­po­ne­ren­de 480 Nm.

FOTO: OPEL

Opel har al­le­re­de ruk­ket å få ros for flott de­sign på nye In­sig­nia. Her er tøf­fing-ver­sjo­nen, Coun­try Tourer, klar for Nor­ge til høs­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.