Få feil på kore­ans­ke og ja­pans­ke bi­ler

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Kia, Hyun­dai og Hon­da er bi­le­ne som går minst i styk­ker.

I den and­re en­den, med flest feil og pro­ble­mer, fin­ner vi bi­le­ne fra Por­sche og Land Ro­ver. De klart dy­res­te ska­de­ne har Lexus og Land Ro­ver.

Det er nett­ste­det mo­tor.no som skri­ver det­te på bak­grunn av svens­ke Läns­försäkrin­gars ma­skin­ska­de­rap­port for 2017. Den vi­ser at det er svært stor for­skjell på hvor ofte det opp­står feil på de for­skjel­li­ge bil­mer­ke­ne. Også Lexus, Toyo­ta og Suzu­ki be­fin­ner seg blant bi­le­ne med minst feil og pro­ble­mer.

Kia har bare 0,2 ska­der per 100 bil, mens Land Ro­ver har nes­ten 20 gan­ger så man­ge med 3,8 meld­te ska­der. Ma­skin­ska­de­rap­por­ten ba­se­rer seg på de ska­de­ne som blir er­stat­tet av Läns­försäk- rin­gars ma­skin­skade­for­sik­ring. I 2015 be­tal­te sel­ska­pet ut 120 mil­lio­ner kro­ner for sli­ke ma­skin- ska­der.

FOTO: TOR MJAALAND

Kia Niro re­pre­sen­te­rer her et av mer­ke­ne som har fær­rest ma­skin­skade­feil, iføl­ge svens­ke Läns­for­sik­rin­gar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.