Nå kom­mer Vol­ks­wa­gen med små-suv

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Vol­ks­wa­gen sat­ser nå på små­suv-mar­ke­det.

Like før jul kom­mer VW Rock til Nor­ge, utvil­somt en av de mest spen­nen­de på mar­ke­det . Kan­skje kan den ut­ford­re Golf som Vol­ks­wa­gens best­sel­ger, skri­ver nett­ste­det mo­tor.no.

Tys­ker­ne er fra før av tungt in­ne på suv-mar­ke­det med mel­lom­sto­re Ti­guan og sto­re Tua­reg. I til­legg kom­mer snart sju­se­te­ren Ti­guan Allspace, så det er ty­de­lig at det sat­ses i det vok­sen­de suv-mar­ke­det.

Det er åpen­bart at Vol­ks­wa­gen sik­ter seg inn på kon­kur­ran­se med for ek­sem­pel Maz­da CX-3 og Toyo­ta C-HR.

Bi­len vi­ses for førs­te gang på Frank­furt-ut­stil­lin­gen i sep­tem­ber og kom­mer til Nor­ge ikke len­ge et­ter­på.

FOTO: VOL­KS­WA­GEN

Slik ser Vol­ks­wa­gens nye suv Rock ut. En god del tøf­fe­re og dris­ti­ge­re i de­sign enn bi­le­ne vi er vant med fra Vol­ks­wa­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.