El­bi­le­ne foran lad­ba­re hy­bri­der

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● El­bi­le­ne kom sterkt til­ba­ke i mars må­ned etter å ha blitt slått av lad­ba­re hy­bri­der en stund. En sterk mars­må­ned med 2.831 ny­re­gist­rer­te el­bi­ler, sør­get for at salgs­t­ro­nen for miljø­bi­ler ble gjen­erob­ret i førs­te kvar­tal. BMW i3 var den mest po­pu­læ­re mo­del­len.

Norsk el­bil­for­ening skri­ver på sin hjemme­side at en ster­ke­re el­bil­må­ned har vi ikke sett på to år: I mars 2015 ble den stå­en­de re­kor­den på 3.391 re­gist­re­rin­ger satt. Mars i fjor var for­øv­rig også en sterk må­ned med 2.595.

Av to­talt 38.241 re­gist­rer­te per­son­bi­ler i førs­te kvar­tal, iføl­ge sta­ti­stik­ken fra Opp­lys­nings­rå­det for vei­tra­fik­ken (OFV), ut­gjor­de el­bi­le­ne 6.982 og de lad­ba­re hy­bri­de­ne 6.496. Det til­sva­rer 18,3 og 17 pro­sent av første­gangs­re­gist­re­rin­ge­ne, og be­tyr at den lad­ba­re an­de­len ble 35 pro­sent – og sta­dig øken­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.