FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

80 år

Astri Lind­land, Lil­le­sand. Hipp hur­ra for Astri Lind­land, 80 år 17. april! Vi er uen­de­lig glad i deg, ver­dens bes­te kone, mam­ma, svi­ger­mor, mor­mor og svi­ger­mor­mor! Klem fra sto­re og små.

9 år

Eskil Holte­berg

Har­bakk , Kris­tian­sand. Ver­dens bes­te store­bror og hytte­byg­ger fyl­ler 9 år! Gra­tu­le­rer med da­gen - vi er su­per­glad i deg! Klem fra Gau­te, Trym, mam­ma og pap­pa.

5 år

Emil Kn­ut­sen Skjæve­land, Lin­des­nes. Hipp hur­ra for den sto­re, flot­te, ak­ti­ve gut­ten vår som al­le­re­de blir 5 år! Vi gle­der oss til å fei­re burs­da­gen din. Vel­dig gla­de i deg! Klem fra mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en.

1 år

Ti­mi­an Ånen­sen

Sel­stø, Kris­tian­sand. Ver­dens bes­te lille­bror, Ti­mi­an, fyl­ler 1 år 15. april. Du fyl­ler hver­da­gen vår med fart, spen­ning og mas­se gle­de! Vi er uen­de­lig glad i deg! Klem­mer fra store­søst­re­ne.

70 år

Hans-martin Klov­land, Song­da­len. Hipp hur­ra for Hans-martin som fyl­ler 70 år! Vi gra­tu­le­rer mas­se med da­gen,og gle­der oss til fei­ring på påske­af­ten. Kjempe­glad i deg! Hilsen Kris­ti­ne og fa­mi­li­en din.

9 år

Eskil Holte­berg Har­bakk, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re Eskil fyl­ler 9 år i mor­gen. Hur­ra-hur­ra-hur­ra! Vi gra­tu­le­rer. Gle­der oss til burs­dags­fei­ring 2. påske­dag. Vi er kjempe­glad i deg. Beste­mor, beste­far, mor­mor og mor­far gra­tu­le­rer.

4 år

Me­lina Isa­bell Hed­de­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Me­lina som blir 4 år 15. april. Du er så sjar­me­ren­de og fan­tas­tisk! Vi er så glad i deg. Klem fra Mar­ti­ne, mam­ma og pap­pa.

1 år

El­lie Røi­naas Aa

bel, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med din al­ler førs­te burs­dag, kjæ­re blid­fi­sen vår! Du smi­ler til alle, og er en stor vel­sig­nel­se. Vi er så uen­de­lig glad i deg! Stor klem fra mam­ma og pap­pa.

70 år

An­ne-ka­thri­ne Hol­tan, Kris­tian­sand. Vi øns­ker å gra­tu­le­re vår kjæ­re mam­ma, mor­mor og far­mor med 70-års­da­gen 13. april. Vi er kjempe­gla­de i deg og gle­der oss til å fei­re da­gen med deg. Hilsen dine barn og barne­barn.

8 år

Emil Os­car Ol­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for fan­tas­tis­ke Emil Os­car Ol­sen som har blitt 8 år! Du er utro­lig snill, mor­som og gøy­al! Flin­kes­te store­bror - vi er så gla­de i deg! Klem­mer fra Er­le og Jonas, mam­ma og pap­pa.

4 år

Aur­ora Rand­hol Sun­de, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Aur­ora Rand­hol Sun­de som fyl­ler 4 år 12. april Hå­per du får en flott dag! Hilsen sto­re og små i Læ­ring s verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

70 år

Hel­ge Jørn Sti­en, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen 16. april. Du er en kjerne­kar og det er fint å være gift med deg. Hilsen fra An­na.

8 år

Thor­vald Ver­dal, Hæge­bo­stad. Den­ne fine, snil­le, gode store­bro­ren fyl­ler 8 år man­dag 17. april. Du er ver­dens bes­te leike­ka­me­rat og me er su­per­glad i deg Thor­vald. Gra­tu­le­ra. Kos frå Karl As­bjørn, Ing­vald, pap­pa og mam­ma.

4 år

Kris­ti­an Gje­rald, Gra­tu­le­rer med da­gen til Kris­ti­an Gje­rald som fyl­ler 4 år 14. april. Vi er glad i deg. Burs­dags­klem fra mor­mor og bes­ten, tan­ter, onk­ler og Lud­vig.

60 år

He­le­ne Løvs­kar An­der­sen, Kris­tian­sand. Min els­ke­de kone og bes­te venn, He­le­ne Løvs­kar An­der­sen, fyl­ler 60 år fre­dag 14 april. Jeg er vel­dig stolt av å ha ei så strå­len­de kone. Hå­per på man­ge flot­te år til sam­men.

7 år

Adri­an Roalds­tveit, Man­dal. Gra­tu­le­rer med da­gen Adri­an! Man­ge klem­mer fra Al­fred, Al­bert, mam­ma og pap­pa.

3 år

Ma­til­de Sko­me­dal, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Ma­til­de, som fyl­ler 3 år, i dag lør­dag 15.april. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage bispe­gra

50 år

Ag­ne­te Rie­berMohn, Ive­land. Vi gra­tu­le­rer vår vak­re, om­sorgs­ful­le, en­ga­sjer­te kone og mor med de førs­te 50! Den spor­ty da­men fei­rer da­gen i telt på sa­fa­ri i Sør-afri­ka. Vi er vel­dig glad i deg. Mas­se klem­mer fra mann og barn.

7 år

Cas­per Brack­en­rid­ge, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til vår kjæ­re vir­vel­vind, Cas­per! Du er er fyr­ver­ke­ri av en gutt, og vi er så uen­de­lig glad i deg! Stor klem fra Lu­cas, Oli­ver, mam­ma og Dad­dy.

3 år

Ma­til­de Sko­me­dal, Kris­tian­sand. Vid­un­der­li­ge Ma­til­de blir 3 år 15. april. Hun er ei sol­strå­le som vi els­ker in­der­lig. Gle­der oss mas­se til å fei­re deg! Burs­dags­klem­mer fra tan­ter, onk­ler, far­mor, mom­mo og mof­fa.

35 år

Ve­ro­ni­ca Gar­berg, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re ak­ti­ve, om­tenk­som­me, snill og mor­som­me mam­ma, dat­ter og tan­te har burs­dag. Vi vil gra­tu­le­re så mye med da­gen, hå­per du har en strå­len­de dag! Klem fra alle sam­men.

7 år

Alex­and­ra Wal­de­land Ei­lert­sen, fyl­ler 7 år 15. april. Bes­ta vil så gjer­ne få lov å gra­tu­le­re med da­gen. Tu­sen takk for alle klem­me­ne du gir meg. Glad i deg, ven­nen min. Klem fra bes­ta.

3 år

Filip Sør­gård Nils­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for god­gut­ten vår som fyl­ler 3 år 13. april. Mam­ma og pap­pa er uen­de­lig glad i deg.

18 år

Ka­ren Eli­se Øven­sen, Kris­tian­sand. En­de­lig er lil­le Ka­ren Eli­se 18 år! Det­te er stas, nyt da­gen! Den­ne da­gen har du ven­tet len­ge på:)) Stor klem fra ven­ne­ne dine.

6 år

Oda Emi­lie Ja­kob­sen Ege­nes, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hilsen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 6 år tors­dag den 13. april. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

3 år

Vet­le Eik­hom Nil­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for go'gut­ten vår Vet­le Eik­hom Nil­sen som fyl­ler 3 år 16 april.du fyl­ler da­ge­ne våre med gle­de, lat­ter og kos.vi er vel­dig gla i deg.gle­der oss til burs­dags­fei­ring. Klem fra mor­mor og mor­far

16 år

Li­ne G Bjelland, Vi vil gra­tu­le­rer vår kjæ­re Li­ne G Bjelland med 16års­da­gen, søn­dag 16 april. Du er kul! Gra­tu­le­rer fra Fred­rik, Sti­ne, Ing­rid, Kris­tin, siri, Hei­di , mam­ma og pap­pa.

6 år

Al­ma Nagle­stad, Aud­ne­dal. Hipp hur­ra for vår kjæ­re Al­ma som en­de­lig har burs­dag! 6-års­da­gen skal fei­res med fa­mi­lie og ven­ner minst tre da­ger til ende. Vi er vel­dig glad i deg! klem fra store­søs­ter Sofie, mam­ma og pap­pa.

3 år

Mie Sofie Liestøl Hel­ge­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 3-års­da­gen til sol­strå­la vår 13. april. Du er den bes­te. Vi er alle vel­dig glad i deg. Hilsen fra far­mor og beste­far.

11 år

Emi­lie Kristiansen , Kris­tian­sand. Vi gra­tu­le­rer vår fan­tas­tis­ke Emi­lie Kristiansen på Grim torv som fyl­ler 11 år i dag ons­dag 12. april. Vi er kjempe­glad i deg. Hur­ra, hur­ra. Klem fra mam­ma, pap­pa og Martin.

5 år

Ole Bor­ge Kile­dal, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer til Ole som blir 5 år 15. april. Ole er en tøff og kjem­pe grei gutt. Det er så fint å være sam­men med deg Ole. Vi gle­der oss til burs­dag. Klem fra far­mor og far­far

2 år

Oli­via Sjus­dal Pres­te­rud, Kris­tian­sand. Vår al­les fi­nes­te prin­ses­se og sol­strå­le Oli­via Sjus­dal Pres­te­rud ble 2 år 10. april. Det­te ble fei­ret med ka­ker, bal­lon­ger og ga­ver. Vi er kjempe­glad i deg. Klem fra «Mor» og res­ten av fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.