Je­sus og folk flest

Faedrelandsvennen - - NÆRT - RUNAR FOSS SJÅSTAD SOKNE­PREST FARSUND

Hvor­dan skal kir­ken frem­stå som tro­ver­dig slik som Je­sus? Da er det nær­lig­gen­de å spør­re om kir­ken har til­lit hos fol­ket slik Je­sus had­de til­lit til fol­ket den gang?

Vi må nok inn­røm­me og si at vi ikke har den sam­me til­li­ten som Je­sus had­de. Men f.eks. så har DNK li­ke­vel til­lit. Det har vært man­ge un­der­sø­kel­ser opp­igjen­nom ti­de­ne, også i se­ne­re tid. Og da har DNK kom­met svært godt ut av de un­der­sø­kel­se­ne. Folk er stort sett vel­dig for­nøgd med de tje­nes­ter DNK til­byr og ut­fø­rer for fol­ket. Det­te er flott!

Men har fol­ket til­lit til kir­kens tro? Har de til­lit til de uli­ke lære­set­nin­ger? Der kom­mer un­der­sø­kel­se­ne an­ner­le­des ut. Man­ge av f.eks. DNKS med­lem­mer tror ikke på Je­sus. Noe må der­for ha gått galt ett el­ler an­net sted på vei­en en el­ler an­nen gang, og så har bal­len be­gynt å rul­le.

Og hva kan være år­sa­ke­ne til at man­ge ikke tror på Je­sus len­ger? Det­te er selv­sagt sam­men­satt.

Men kan­skje er en av grun­ne­ne at Je­sus ikke er syn­lig nok i oss krist­ne? Om vi er ka­to­lik­ker, lu­the­ra­ne­re, pinse­ven­ner etc. Det spil­ler for øv­rig in­gen rol­le hvil­ken eti­kett vi ha. Pa­ve Frans har sagt, «…at han vil hel­ler ha å gjø­re med en mo­ralsk ate­ist enn en dob­belt mo­ralsk ka­to­likk….» Gode gjer­nin­ger? Kan­skje det er en man­gel­vare blant oss krist­ne i dag?

Je­sus skap­te til­lit på sin vei gjen­nom sine gode hand­lin­ger. Han vant men­nes­ke­nes hjer­ter med å møte de­res be­hov, de kom til han, de ble møtt med en ube­tin­get kjær­lig­het, og hos hans ban­ken­de hjer­te fant men­nes­ker hvi­le for sine liv. Og hvem vil vel ikke tro på den ekte Je­sus?

La oss som kir­ke og krist­ne i alle fall gjø­re vårt bes­te om å være åpne, rau­se, til­gi­ven­de, god­hjer­ta, nåde­ful­le, og sto­re på kjær­lig­het slik vi kan spei­le litt av hvem Gud og vår Her­re Je­sus egent­lig er. Da hå­per og ber jeg om at folk flest får øye på Je­sus i blant oss. Elsk der­for din nes­te. Je­sus els­ket oss alle helt til dø­den, og kjær­lig­he­ten var så stor for oss at Je­sus opp­stod fra dø­den. God påske.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.