Lån 73 mil­lio­ner dy­re­re enn an­tatt

Faedrelandsvennen - - SPORT -

I en av­ta­le mel­lom kom­mu­nen og Start ved med­ei­er Ernst Rav­naas var en full­fi­nan­sie­ring av sports­de­len av Sør Are­na be­reg­net til 177 mil­lio­ner.

Fi­nan­sie­rings­pla­nen før bygge­start så slik ut:

●● 60 mil­lio­ner: Bygge­lån til Start fra Spare­ban­ken Sør.

●● 40 mil­lio­ner: Lån til Start fra Kris­tian­sand kom­mu­ne.

●● 20 mil­lio­ner: Cul­ti­va .

●● 57 mil­lio­ner: Ak­sje­ka­pi­tal og øv­rig ei­er­ka­pi­tal.

Lå­net økte til slutt fra 100 mil­lio­ner til 173 mil­lio­ner. For­kla­rin­gen var blant an­net kost­na­der med å få byg­get i stand fort nok.

I 2008 var Start fare­tru­en­de nære kon­kurs. Mor­ten Kraft, da­væ­ren­de bank­sjef i Spare­ban­ken Sør, sier det var et al­ter­na­tiv.

– Det ble en sær­de­les dår­lig kost­nads­kon­troll på pro­sjek­tet. Det ble et stort pro­blem etter hvert, men pro­ble­met ble ikke uover­sikt­lig før Start ryk­ket ned en di­vi­sjon. Fra å bud­sjet­te­re med 13-14.000 på tri­bu­nen, måt­te de ned til halv­par­ten. Inn- tekts­strøm­men ble be­ty­de­lig re­du­sert.

Han an­slår at Spare­ban­ken Sør tap­te rundt hund­re mil­lio­ner kro­ner på sta­dion, fram til han slut­tet i ban­ken i 2010.

Da ban­ken vant kam­pen om den sto­re spon­sor­av­ta­len, var de godt for­nøyd. Men det end­ret seg nok fort.

– De and­re ban­ke­ne pri­set seg nok lyk­ke­lig da de så hvil­ke ut­ford­rin­ger vi møt­te som føl­ge av det. Sam­ti­dig ble fi­nans­kri­sen en for­ster­ken­de ef­fekt.

Start Sta­dion A/S ble opp­ret­tet av Ernst Rav­naas i for­bin­del­se med byg­gin­gen av Sør Are­na. Sel­ska­pet ble solgt for 2600 kro­ner fra Rav­naas og So­lér til Spare­ban­ken Sør i 2009. Rav­naas kom til­ba­ke og kjøp­te det og Start Topp­fot­ball til­ba­ke for to kro­ner se­ne­re sam­me år.

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

Sør Are­na sett fra luf­ta i 2009.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.