– Jeg kun­ne ha trent hvil­ket som he

Steinar Skeie er blant de lengst­sit­ten­de tre­ner­ne i topp­fot­bal­len i Nor­ge.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

Skeie gy­ver løs på sin el­lev­te se­song som ho­ved­tre­ner for Vind­bjart i 2017. I topp­fot­bal­len i Nor­ge (elite­se­ri­en til 2. di­vi­sjon, red. anm.) er det bare Mjøn­da­len-tre­ner Ve­gard Han­sen som har sit­tet leng­re.

– Klub­ben må vel være for­nøyd med job­ben jeg har gjort, og i til­legg tri­ves jeg. Vi har hatt det mye gøy un­der­veis, skapt man­ge gode re­sul­ta­ter, og blitt et godt 2.-di­vi­sjons­lag, sier Skeie.

56-årin­gen star­tet tre­ner­kar­rie­ren i Vennesla. Han har også vært inn­om klub­ber som Rande­sund, Vigør og Start 2 tid­li­ge­re. På star­ten av 2000-tal­let vil­le hardt­sat­sen­de FK Tøns­berg ha ham som ny ho­ved­tre­ner. De stil­te et krav om opp­rykk til 1. di­vi­sjon. Han fikk spar­ken i 2003 etter to se­son­ger og to andre­plas­ser i 2. di­vi­sjon.

– Jeg had­de am­bi­sjo­ner om å nå helt til topps, men da jeg måt­te av­slut­te før ti­den i Tøns­berg, valg­te jeg å prio­ri­te­re fa­mi­li­en. For meg var det ikke ak­tu­elt å far­te så mye rundt, for du le­ver på lånt tid som tre­ner, bort­sett fra i Vind­bjart da, sier Skeie og smi­ler.

END­RET FOTBALLFILOSOFI

Han vend­te etter hvert hjem til Vennesla, og før 2007-se­son­gen tok han over som ho­ved­tre­ner. Det ble opp­rykk til 2. di­vi­sjon i førs­te for­søk, og si­den har la­get etab­lert seg der.

– Har du fort­satt tre­ner­am­bi­sjo­ner?

– Det er litt to­delt. Jeg ten­ker ikke så mye på det i hver­da­gen, for jeg har 100 pro­sent fo­kus på Vind­bjart. Det vik­tigs­te per i dag er å opp­nå suk­sess her, men det blir dumt å luk­ke noen dø­rer, hvis det skul­le vise seg å bli en mu­lig­het. Jeg har fått bra er­fa­ring, fø­ler egent­lig at jeg kun­ne ha trent hvil­ket som helst lag i Nor­ge, el­ler hvil­ket som helst lag, egent­lig, sier Skeie.

Tre­ner­job­ben i Start hen­ger høyt om man er sør­len­ding. Da la­get skul­le ha ny tre­ner før 2015-se­son­gen, ut­tal­te Skeie at «kryd­der­ma­krel­len had­de stupt inn på Sør Are­na om jeg var tre­ner i Start. Det vet jeg».

– Har du fått til­bud fra Start noen gang?

– Ja, fra Start 2, sier Skeie og ler. – Er du spent på hvor­dan din fi­lo­so­fi had­de fun­gert på topp­nivå?

– Jeg er sik­ker på at det had­de fun­gert ut­mer­ket. Ak­ku­rat det had­de vært gøy å få prø­ve helt på top­pen av norsk fot­ball. Jeg sy­nes det er for man­ge lag som bare spar­ker og sprin­ger.

HØYDEPUNKTET

Men i 2017 er det Vind­bjart som gjel­der. Venn­dø­le­ne har hatt et mål om å ryk­ke opp til 1. di­vi­sjon i fle­re se­son­ger. Det nær­mes­te la­get har kom­met var andre­plas­sen i 2014, da Skei­es menn var seks po­eng bak Jerv som ryk­ket opp til 1. di­vi­sjon.

– Man­ge me­ner dere had­de ryk­ket opp der­som dere had­de vært mer ky­nis­ke. Hva ten­ker du om det?

– Det er bare en på­stand, og det er ikke sik­kert den er sann. Klub­ben har valgt at vi skal spil­le på den må­ten vi gjør. Det å være mer ky­nisk, er nett­opp det norsk fot­ball er. Det tas vel­dig li­ten ri­si­ko, sier Skeie, som me­ner Vind­bjart i en­kelt­kam­per har be­vist at de­res spille­måte er ef­fek­tivt mot langt bed­re lag.

– Vi har slått fle­re elite­se­rie­lag, og har hatt fle­re i kne, sier Skeie.

Vind­bjart har blant an­net slått Start (4–0 i cu­pen i 2015). Det er også det størs­te høydepunktet i tre­ner­kar­rie­ren til Skeie.

– Det var vel­dig gøy og stort for både meg, spil­ler­ne, klub­ben og byg­da. Det var en his­to­risk greie. En ting er å vin­ne mot et elite­se­rie­lag, det and­re var må­ten vi gjor­de det på. Vi spil­te vår type fot­ball, og det var en for­tjent sei­er. Det å slå store­bror Start på Moseid­moen foran 3500 men­nes­ker, det er noe vi tar med oss inn i evig­he­ten, sier Skeie.

And­re høyde­punkt, er hver gang klub­ben kla­rer å pro­du­se­re en topp­spil­ler.

– Vi har fem høyde­punkt i Start nå. Det gle­der meg vel­dig når spil­le­re i vår klubb lyk­kes. Had­de vi be­holdt dem, vil­le vi sann­syn­lig­vis vært i 1. di­vi­sjon, sier Skeie.

FOT­BALL SOM MEDISIN

Skei­es tyngs­te pe­rio­de kom i star­ten av 2014, da han fikk tinnitus. Det har pla­get ham si­den.

– Jeg holdt på å gi meg da, for det har tatt natte­søv­nen fra meg. Da er det vans­ke­lig å fun­ge­re, men hel­dig­vis har jeg skjønt at fot­bal­len har vært medisin for meg. Jeg har også en ar­beids­gi­ver i Kris­tian­sand kom­mu­ne, som har gitt meg til­rette­lagt ar­beid. Nå fun­ge­rer det egent­lig gans­ke bra, sier Skeie, som fort­satt so­ver dår­lig om nat­ten.

– Men jeg har bare vendt meg til si­tua­sjo­nen. Jeg bru­ker ikke noen ne­ga­tiv ener­gi på det i det dag­li­ge.

FOTO: NICOLAI GAUSTAD OL­SEN

Steinar Skeie fikk tinnitus i 2014. Det før­te til at han nes­ten ga seg som fot­ball­tre­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.