13 spill du bare må ha

Lei av ma­set om å kom­me seg ut på tur? Her er vår fa­mi­lie­venn­li­ge lis­te over 13 spill du bare må ha på hyt­ta el­ler hjem­me, i til­legg til kort­stok­ken og ya­tzy­et.

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

1. Lu­do

er ikke ver­dens ku­les­te spill, men bar­nas abc i brett­spil­le­nes liv midt mel­lom til­fel­dig­het og gam­bling. Hvis du mot for­mod­ning ikke har det, kjøp det gjer­ne i av sam­le­pak­ke­ne – da kan du få stige­spill og an­net snacks i til­legg.

2. Den for­svun­ne dia­mant

er gy­ser­lu­do, du tril­ler ter­nin­gen mot fa­rer og rik­dom, og du vet ald­ri om det er dia­man­ten som skju­ler seg bak den run­de, røde brik­ken – el­ler rø­ve­ren. Stort dra­ma for små barn og barn­li­ge voks­ne.

3. Mono­pol

hø­rer med, selv om man­ge av oss sy­nes det er 20 dre­pen­de kje­de­li­ge mi­nut­ter i star­ten, 10 spen­nen­de mi­nut­ter midt i (fram til vi ser hvem som kom­mer til å vin­ne) og 40 mi­nut­ter seig­pi­ning før vin­ne­ren har slått oss and­re kon­kurs. Men ok, anti­ka­pi­ta­list­spil­let er en klas­si­ker, og en god inn­fø­ring i spill som va­rer mer enn cir­ka et kvar­ter. Men de føl­gen­de spil­le­ne er supre al­ter­na­tiv:

4. Risk

er en ny­ere klas­si­ker, men hø­rer ab­so­lutt hjem­me i en­hver spill­sam­ling. Stra­tegi­spil­let er en­kelt å lære, det fram­kal­ler kri­ger­ne i oss, og det er ir­ri­te­ren­de på en kul måte at du ikke vet hva mot­stan­de­ren din vil opp­nå – alle spil­ler­ne har nem­lig uli­ke, og hem­me­li­ge, mål. Ter­ning og brik­ker på stort kart over om­rå­der å erob­re. OBS: Gå for ori­gi­nal­ut­ga­ven, ikke Rin­ge­nes Her­re el­ler and­re fik­se for­søk.

5. Sett­lers of Catan

er det klas­sis­ke si­vi­li­sa­sjons­spil­let der spil­ler­ne skal sam­le res­sur­ser og byg­ge seg opp både rik­dom og makt. I mot­set­ning til hauge­vis av and­re spill er det­te eks­tremt stramt og ef­fek­tivt; reg­le­ne er få, spil­let er lett å lære, og li­ke­vel spen­nen­de i åre­vis. Fin­nes i utal­li­ge ver­sjo­ner og ut­vi­del­ser, be­gynn med ori­gi­na­len.

6. Tick­et to Ri­de

er det al­ler bes­te fa­mi­lie­brett­spil­let for de som or­ker mer enn en halv­time, og det gjør dere – bare prøv. Her skal det byg­ges jern­bane på bret­tet, som selv­sagt er et kart. Du har helt and­re mål enn mot­spil­ler­ne dine, men vær sik­ker på at du må ras­ka på for å fin­ne de bes­te ru­te­ne før du blir stengt in­ne. Som for de fles­te and­re spill: Hold deg til første­ver­sjo­nen – i det­te til­fel­le spil­let som hand­ler om tog i USA.

7. Sp­lendor

er et nok­så ferskt spill, men det har lang leve­tid – ga­ran­tert! Her sam­ler du edel­stei­ner og verdi­kort, og for­sø­ker å ut­ma­nøv­re­re mot­stan­der­ne dine ved å være litt smar­te­re enn hen­ne. Det er du dess­ver­re ikke, men hver gang du ta­per,m er du skrå­sik­ker på at nes­te gang, da!

8. Spørre­spill

pas­ser godt nå, etter litt in­tro­ver­te tenke­spill, selv om noen ha­ter sånt . De kan ta opp­vas­ken mens dere and­re fin­ner fram til ho­ved­sta­den i Burun­di og en glemt norsk hekke­lø­per. Ufat­te­lig man­ge spill å vel­ge blant, og de fles­te hol­der mål. Men ta gjer­ne en Tri­vi­al Pur­suit el­ler Bez­zer­wiz­zer-va­ri­ant, og spill gjer­ne på lag.

9. Ligret­to

er kort­spil­let un­ge­ne els­ker og voks­ne vin­ner­skal­ler ha­ter. Tr­eige ol­di­ser er dømt til å tape, for her hand­ler det om å rea­ge­re lyn­raskt på far­ger og tall som duk­ker opp og for­svin­ner ak­ku­rat idet far har skjønt at nå bur­de han rea­gert. Mye bed­re/ver­re enn Uno – med ufor­svar­lig høyt støy­nivå, van­vit­tig tem­po, stor og ung sei­ers­gle­de.

10. Mas­ter Mind

er for de som vil roe seg etter alt stå­ket. De to som fin­ner den stil­les­te kro­ken på hyt­ta, kan ta fram lo­gikk­tes­ten som var rene far­sot­ten for noen ti­år si­den. Nå er den til­ba­ke, og like kre­ven­de og en­ga­sje­ren­de som før. Den ene spil­le­ren la­ger en farge­kode – den and­re skal løse den.

11. Code­na­mes

er lag­spil­let som be­geist­ret man­ge i fjor. Det be­står av en haug med kort som inne­hol­der hver sitt ord. 25 kort, alt­så ord, leg­ges ut på bor­det, og lag­le­der­ne skal ved hjelp av små hint få la­get sitt til å fin­ne ut hvil­ke ord hun ei­er – før mot­stan­der­la­get fin­ner sine. Hø­res det treigt ut? Det er det de­fi­ni­tivt ikke!

12. Ra­sen­de ro­bo­ter

el­ler Ri­cochet Ro­bots, er kan­skje det mest geni­a­le spil­let si­den sjakk. Det opp­he­ver alle van­te reg­ler og me­ka­nis­mer: Ube­gren­set an­tall del­ta­ke­re (så len­ge alle ser bret­tet), alle kan spil­le med alle brik­ke­ne, og alle spil­ler sam­ti­dig. Det hand­ler om å flyt­te far­ge­de ro­bo­ter rundt på et brett fullt av hind­rin­ger, og spil­ler­ne skal fin­ne ras­kes­te vei for hver ny opp­ga­ve som duk­ker opp. Fan­tas­tisk bra, men spil­let kan være litt vri­ent å få tak i. Det er verdt jak­ten, vi lo­ver!

13. Black Sto­ries

er knapt nok et spill, mer en avan­sert og his­to­rie­ba­sert ver­sjon av 20 spørs­mål. Le­de­ren le­ser en set­ning fra et kort, og del­ta­ker­ne skal sam­men for­sø­ke å fin­ne fram til histo­ri­en som lig­ger bak. For ek­sem­pel: «En na­ken mann, med en halv fyr­stikk i hån­den, skyl­des i land på en øy.» Still ja- og nei-spørs­mål og finn ut hva som er skjedd. Kre­ver en viss kon­sen­tra­sjon, men det er sti­lig å job­be seg fram mot løs­nin­gen som bare le­de­ren kjen­ner. Kan gjer­ne lø­ses etter påske­krim­men på tv. Man­ge ut­ga­ver fin­nes, velg gjer­ne den al­ler førs­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.