Går mer i kir­ka enn for ti år si­den

De fles­te me­nig­he­te­ne i Den nors­ke kir­ke opp­le­ver ned­gang i be­søks­tal­le­ne. Men på Flekkerøy går folk mer i kir­ka enn de gjor­de for ti år si­den.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

– De har lik­som lagt det vel­dig til ret­te slik at vi ikke kje­der oss helt i hjel her. Nå har vi døg­na her i kir­ken og gått på guds­tje­nes­te etter­på. Det er vel­dig greit, sier An­ne Gras­tveit (16).

På førs­te påske­dag er Flekkerøy kir­ke full. Det er satt inn eks­tra sto­ler og folk må sit­te på gol­vet. Kir­ken skal nå ut­vi­des for å kun­ne rom­me kirke­fol­ket. I me­nig­he­ten har nem­lig med­lems­tal­let økt de sis­te ti åre­ne. An­tall fram­møt­te på guds­tje­nes­te har ste­get fra 11.000 i 2006 til over 15.000 i 2015.

Det skjer til tross for ut­mel­din­ger som føl­ge av ho­mo­fi­li­stri­den og to nye me­nig­he­ter som har duk­ket opp på Flekkerøy.

FRIVILLIGE

Like ved si­den av kir­ka på Flekkerøy lig­ger bede­hu­set der en egen bede­hus­for­sam­ling har sine søn­dags­mø­ter. I til­legg kom­mer ny­star­te­de Flekkerøy mi­sjons­kir­ke.

– Det er her vi hø­rer hjem­me opp og her mø­ter vi fet­te­re og ku­si­ner. Vi har jo vokst opp med Je­sus si­den barns­bena og er vel­dig glad i ham. Men vi har ikke noe imot kir­ken, sier Sol­frid Bak­ke som vi mø­ter uten­for bede­hu­set.

I and­re by­de­ler er si­tua­sjo­nen for kir­ken en an­nen. I Rande­sund har an­tall fram­møt­te gått ned fra 18.000 i året til 15.000. I hele Kris­tian­sand pros­ti var det også en ned­gang i både an­tall som går til guds­tje­nes­te og an­tall som dø­per bar­na sine i Den nors­ke kir­ke.

– Flekkerøy er et sted der kris­ten­dom­men står sterkt. Men det­te er også et sted der det er mye fri­vil­lig­het og man­ge som stil­ler opp. Det blir gjort utro­lig mye bra på det frivillige om­rå­det. Da kom­mer også folk til kir­ka, sier sogne­prest Hå­kon Bor­gen­vik.

KRIS­TEN øy

For bis­kop Stein Rei­nert­sen har ned­gan­gen i an­tall med­lem­mer vært den sto­re ut­ford­rin­gen. I års­mel­din­gen som Fædrelandsvennen om­tal­te i mars, sa han at et stort pro­blem var alle som meld­te seg ut av teo­lo­gis­ke grun­ner.

– Vi som er le­de­re må der­for vise at det går an å hol­de sam­men – i den sam­me kir­ken selv om vi kan være skik­ke­lig ueni­ge i en­kel­te lære­spørs­mål, sa bispe­dømme­råds­le­der Jan Olav Ol­sen da.

FOTO: KJETIL REITE

I Flekkerøy kir­ke måt­te folk sit­te på gol­vet un­der guds­tje­nes­ten førs­te påske­dag. Me­nig­he­ten er en av få som har vokst de sis­te ti åre­ne. Fram­me: An­ne Gras­tveit (t.v.) og Hen­ri­et­te Sjø­v­old (beg­ge 16).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.