Nå blir det bolle­kamp i Mar­kens

Ed­gars Ba­ke­ri fra Man­dal etab­le­rer seg i Mar­kens og er for­be­redt på knall­hard kon­kur­ran­se.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

– Jeg tror ikke det fin­nes tøf­fe­re kon­kur­ran­se i hele Nor­ge. Men jeg fø­ler vi har fått bes­te be­lig­gen­het, selv om et ti­tall ba­keri­ut­salg lig­ger i umid­del­bar nær­het, ut­ta­ler dag­lig leder og ba­ker­mes­ter Ru­ne Vind­set­mo i Ed­gars Ba­ke­ri til Fædre­lands­ven­nen.

Tors­dag åp­ner de ut­salg sen­tralt i Mar­kens gate i Kris­tian­sand, med by­ens elds­te bake- ri – Damp­ba­ge­ri­et – rett rundt hjør­net.

Ed­gars Ba­ke­ri ble etab­lert i 1906, og er blitt en so­lid be­drift med fem ut­salg i Man­dal.

DAM­PEN-SJEFEN OVER­RAS­KET

Nå vil de spi­se bol­ler med de sto­re, og glupske, na­bo­ene i Kris­tian­sand.

– Vi har jo med oss noen va­rer vi hå­per kan fris­te. Men jeg tror ikke kon­kur­ran­sen er størst mel­lom oss lo­ka­le ba­ke­re. Det er nok hel­ler in­tet­si­gen­de, in­du­stri­pro­du­ser­te va­rer vi skal stå sam­men og over­le­ve mot, me­ner Ed­gars­sje­fen.

De and­re lo­ka­le ba­keri­sje­fe­ne Fædre­lands­ven­nen snak­ker med, er eni­ge i at in­gen an­nen norsk by har stør­re kon­kur­ran­se målt etter inn­byg­ger­tall.

Hos Damp­ba­ge­ri­et, som har tre ut­salg i Kvad­ra­tu­ren, an­ty­der de at kon­kur­ren­ten fra Man­dal kan ta seg ei bol­le.

– Jeg ble litt over­ras­ket over at han vil­le inn og kon­kur­re­re i sen­trum av Kris­tian­sand. Men vi må bare bret­te opp er­me­ne og øns­ke dem vel­kom­men. Da vi skul­le ut­vi­de valg­te vi å sat­se på elve­bred­den på Lund, der det var et udek­ket mar­ked. Kon­kur­ran- se­si­tua­sjo­nen i Kvad­ra­tu­ren er blitt nok­så stram, sier inne­ha­ver Es­pen Al­bert, sjef for tre ut­salg i Kvad­ra­tu­ren.

– Så det er ikke plass til fle­re? – Det vil all­tid være plass, men det er ri­me­lig tøft. Det er ikke man­ge me­ter­ne mel­lom hver som til­byr bol­le og kaf­fe, sier Al- bert, og nev­ner Narve­sen og De­li de Lu­ca i sam­me slen­gen.

Selv om de med flest år på ba­ken gjer­ne er eldst, «Dam­pen» ble etab­lert i 1862, kom­mer de ikke til å set­te seg ned og hvi­le.

«TAKK FOR SIST» TIL GEHEB

– Det­te skjer­per alle, noe som må være til for­bru­ker­nes bes­te. Vi blir enda mer opp­tatt av å le­ve­re høy kva­li­tet på en hyg­ge­lig måte, me­ner Es­pen Al­bert.

Også for 15 år si­den prøv­de Ed­gars Ba­ke­ri seg i Kris­tian­sand, den gang i Skip­per­gata, på et hjør­ne i Pose­byen. Men etter et par år steng­te de dø­ra.

Den­ne gang me­ner de å ha gjort hjemme­lek­sa, ikke minst fun­net en eg­net lo­ka­li­se­ring – selve «in-

Det er ikke man­ge me­ter­ne mel­lom hver som til­byr bol­le og kaf­fe.

ES­PEN AL­BERT, Damp­ba­ge­ri­et

dre­fi­le­ten» i Kris­tian­sand.

– Vi har all­tid sett på Kris­tian­sand som en utro­lig spen­nen­de by, og har man­ge kun­der fra byen inn­om som sier at dere skul­le kom­met hit. Så nå har vi tenkt å ta dem på or­det. Og etter at Geheb, som ei­er Drømme­plas­sen, kom til Man­dal for et år si­den, er det vik­tig å kom­me på gjen­vi­sitt, på­pe­ker Ru­ne Vind­set­mo.

Ed­gars Ba­ke­ri er in­gen små­gutt i bran­sjen, men på høy­de med Damp­ba­ge­ri­et i om­set­ning. I 2015 solgte de for nær­me­re 30 mil­lio­ner kro­ner og opp­nåd­de 3,3 mil­lio­ner i re­sul­tat.

Ru­ne Vind­set­mo ei­er be­drif­ten sam­men med Kjell Ru­ne Va­land og Hans Inge Just­nes.

Kje­til Hod­ne, som i 2011 kjøp- te fa­mi­lie­be­drif­ten Geheb Con­di­to­ri AS sam­men med To­re Bjørn Birke­land, kjen­ner godt til kol­le­ga­en og hans pla­ner.

– Selv om det blir økt kon­kur­ran­se ser vi ikke spe­si­elt mørkt på det. Vi blir lig­gen­de så­pass langt fra hver­and­re, sier Hod­ne, sjef for ba­ke­ri­et fra 1908.

GEHEB CON­DI­TO­RI ER STØRST

– Er det mu­lig for dem å kap­re et styk­ke av kaka?

– Kris­tian­sand er nok byen med størst tett­het av ba­ke­ri­er, det blir vel 12-14 med Ed­gars, så det be­gyn­ner å bli en del. Men Ru­ne (Vind­set­mo, journ.anm.) får bare kom­me.

I til­legg til 12 ut­salg i Kvad­ra­tu­ren kom­mer Grim Ba­ke­ris to av- de­lin­ger på Grim og Lund, Damp­ba­ge­ri­et og Tor­grim Han­sens ut­salg på Lund, og Moseid Ba­ke­ri på Mos­by.

Geheb Con­di­to­ri er nå størst av de lo­ka­le ba­ke­ri­ene på Sør­lan­det og om­set­ter for rundt 90 mil­lio­ner for­delt på fem ut­salg i Kris­tian­sand, in­klu­dert Sør­lands­par­ken og Vågs­bygd sen­ter, og ett i Lillesand – samt and­re ut­salg de ei­er.

He­run­der Drømme­plas­sen (Kris­tian­sand og Man­dal), Frk. Lyng i Søgne og Sta­ve­lin i Kra­gerø og Ri­sør. Nytt av året er at de også har kjøpt 60 pro­sent av Pres­te­ruds Eftf. i Flekke­fjord.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

– For Kris­tian­sands del er det gøy med alt det po­si­ti­ve som nå skjer i sen­trum. Vi skal gjø­re vårt bes­te for å bli kjent med mar­ke­det og le­ve­re, sier dag­lig leder Ru­ne Vind­set­mo. Her i Mar­ken­slo­ka­le­ne der Ed­gars Ba­ke­ri åp­ner tors­dag.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Tors­dag åp­ner Ed­gards Ba­ke­ri sen­tralt i Mar­kens gate, med by­ens elds­te ba­ke­ri – Damp­ba­ge­ri­et – rett rundt hjør­net.

ARKIVFOTO

Kje­til Hod­ne, Geheb Con­di­to­ri.

ARKIVFOTO

Es­pen Al­bert, Damp­ba­ge­ri­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.