Ble til­budt gulv­plass i ti ti­mer

Da Fjord Cat ble kan­sel­lert ble Sis­sel Eke­blad An­der­sens reise­føl­ge til­budt gulv­plass på MS Ber­gen­fjords ti ti­mer lan­ge over­fart til Stav­an­ger.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE eirin.margrethe.fidje@fvn.no

Den sis­te halv­an­nen uka har åtte da­ger vært pre­get av både to og fire kan­sel­le­rin­ger mel­lom Kris­tian­sand og Hirts­hals for ferje­sel­ska­pet Fjord Li­ne. Det tæ­rer på et sel­skap som i år skul­le star­te se­son­gen re­kord­tid­lig nett­opp for å få fullt ut­byt­te av påske­tra­fik­ken over Ska­ger­rak.

Etter at hur­tig­fer­ja Fjord Cat ble kan­sel­lert på grunn av tek­nis­ke pro­ble­mer 7. april, har pro­ble­me­ne bare bal­let på seg for re­de­ri­et.

– Snöp­ligt, er­kjen­ner kon­sern­sjef Rick­ard Tern­blom om si­tua­sjo­nen – et ut­trykk som best kan over­set­tes til «skam­me­lig» på godt norsk.

SAVNER INFORMASJON

Nett­opp det kan pas­sa­sjer Sis­sel Eke­blad An­der­sen si seg enig i. Hun rea­ge­rer på det hun be­teg­ner som mang­len­de kunde­ser­vice og informasjon da fer­ja hjem til Kris­tian­sand ble kan­sel­lert søn­dag 1. påske­dag.

– En god stund etter at vi fikk be­skjed om kan­sel­le­rin­gen på sms, ring­te en per­son fra Fjord Li­ne, og vi fikk til­bud om om­book­ing. Et­ter­som jeg ikke kun­ne ta av­gjø­rel­sen for alle i de tre bi­le­ne vi kjør­te, ba jeg ham om å rin­ge opp igjen, sier Eke­blad An­der­sen, som var en del av et reise­føl­ge på åtte per­soner.

De­ret­ter hør­te hun in­gen­ting fra Fjord Li­ne. Hun opp­søk­te der­for kon­to­ret de­res på hav­na i Hirts­hals. Der fikk fa­mi­li­en til­bud om å kjø­re med MS Ber­gens­fjord til Stav­an­ger, noe som vil­le in­ne­bære en ti ti­mer lang over­fart i til­legg til kjøre­tu­ren hjem fra Stav­an­ger.

– Fer­ja var helt full, og vi kun­ne ver­ken få se­ter el­ler lu­ga­rer. Et­ter­som vi had­de med to barn, og de hel­ler ikke kun­ne gi et klokke­slett for når bå­ten vil­le gå, fant vi ut at vi ikke kun­ne sit­te ti ti­mer på gul­vet på fer­ja, sier Eke­blad An­der­sen.

INFORMERT På FACE­BO­OK

Der­med gikk tu­ren til Løk­ken, en drøy halv­ti­mes kjø­ring sør for Hirts­hals, for å fin­ne over­nat­ting. Over­ras­kel­sen var der­for stor da de vel frem­me kun­ne lese på Fjord Li­nes face­bo­ok­si­der at Ber­gens­fjord var på vei til Kris­tian­sand for å slip­pe av pas­sa­sje­rer. Den­ne in­for­ma­sjo­nen ble delt en halv­time før av­gang, og var også til­gjen­ge­lig på sel­ska­pets hjemme­si­der.

– Det had­de jo vært noe helt an­net å kun­ne sit­te på til Kris­tian­sand. Da had­de det jo bare tatt et par-tre ti­mer, sier hun.

Eks­tra­kost­na­den for bil­let­ter på Su­per­spe­eds over­fart nes­te for­mid­dag, kom på 7500 kro­ner for reise­føl­get. I til­legg kom­mer eks­tra ut­gif­ter for over­nat­ting og mat. To per­soner i reise­føl­get kom seg hel­ler ikke på jobb man­dag et­ter­som de ikke var fram­me i Kris­tian­sand før sent man­dag etter­mid­dag.

Eke­blad An­der­sen an­slår at den to­ta­le eks­tra­kost­na­den kom­mer på 11–12.000 kro­ner for fa­mi­li­en.

– Jeg vil tro at vi får bil­let­te­ne på Su­per­spe­ed dek­ket, men jeg rea­ge­rer på at de ikke har bed­re krise­løs­nin­ger når slikt skjer, sier Lillesand-kvin­nen.

Også på ferje­sel­ska­pets face­bo­ok­si­der etter­ly­ser fle­re pas­sa­sje­rer mer informasjon etter pås­kens kan­sel­le­rin­ger. Fle­re skri­ver at de ble sit­ten­de igjen i Hirts­hals for­di de ikke viss­te at Ber­gens­fjord vil­le gå inn­om Kris­tian­sand.

KONTAKTET KUNDENE

Kon­sern­sjef Rick­ard Tern­blom sier til Fædre­lands­ven­nen at sel­ska­pets første­prio­ri­tet, i til­legg til å fik­se de tek­nis­ke pro­ble­me­ne, har vært å gi kundene god ser­vice og hjelp.

– Vårt kunde­sen­ter kontaktet alle våre gjes­ter med til­bud om al­ter­na­tiv trans­port, også på sms. Når det er kan­sel­le­rin­ger, er det mye som skjer på en gang. Uten at jeg vet hvor­dan, kan noen ha gått glipp av in­for­ma­sjo­nen, sier kon­sern­sje­fen, og ut­dy­per:

– Der­som en rei­se er be­stilt som buss­tur el­ler gjen­nom et reise­byrå, har vi ikke kunde­data og kon­takt­info til hver en­kelt pas­sa­sjer. Jeg kan kun spe­ku­le­re, men det kan hen­de at kun­der som har be­stilt over­far­ten på det­te vi­set kan ha gått glipp av in­for­ma­sjo­nen, sier Tern­blom.

Han sier at kunde­sen­te­ret gjen­nom hele pås­ka har hatt økt be­man­ning for å møte på­gan­gen fra de rei­sen­de som ble be­rørt av kan­sel­le­rin­ge­ne, og at kun­de- ne har blitt til­budt uli­ke løs­nin­ger av­hen­gig av bil­let­te­ne de har kjøpt.

REGNER MED STORT TAP

Han leg­ger ikke skjul på at pro­ble­me­ne har kos­tet sel­ska­pet dyrt, både i ut­gif­ter og om­døm­me.

– Det er vans­ke­lig å es­ti­me­re ta­pet, og vi har hel­ler ikke be­gynt å reg­ne på det et­ter­som vi fore­lø­pig ikke har fått fer­ja til­ba­ke i drift. Det mins­ker selv­sagt de økte ut­gif­te­ne at vi fikk tatt inn er­stat­nings­far­tøy som har fått tatt med pas­sa­sje­rer på noen av over­far­te­ne, men det er na­tur­lig­vis ikke bra for oss, sier Tern­blom.

Det er fle­re år si­den for­ri­ge gang Fjord Cat ble satt inn tid­lig nok til å kun­ne ta med påske­tra­fik­ken. Der­for er det eks­tra surt for Tern­blom å måt­te se til­ba­ke på rundt 50 pro­sent kan­sel­ler­te av­gan­ger på halv­an­nen uke.

– Pås­ka er vik­tig, og hele vit­sen med å star­te tid­lig var jo å få med påske­fe­rien, sier han.

Tern­blom me­ner at de tek­nis­ke pro­ble­me­ne ikke har noe å gjø­re med at Fjord Cat nå er in­ne i sitt tien­de år på sjø­en, og at den der­for kan være pre­get av sli­ta­sje.

– Ver­ken in­ter­ne el­ler eks­ter­ne ope­ra­tø­rer som har job­bet med ma­ski­ne­ri­et sier at de kun­ne ha for­ut­sett den­ne fei­len, sier han.

FOTO: ARKIVFOTO/PRIVAT

Sis­sel Eke­blad An­der­sen og fa­mi­li­en kom hjem et døgn se­ne­re enn plan­lagt, og er ikke im­po­nert over kunde­be­hand­lin­gen fra Fjord Li­ne.

FOTO: EIRIN MARGRETHE FIDJE

Skjerm­dum­per fra Fjord Li­nes face­bo­ok­side, der fle­re kun­der rea­ge­rer på at de ikke ble informert om at MS Ber­gens­fjord gikk inn­om Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.