Her­jet i sin førs­te kamp si­den au­gust

Da­ni­el Aase stor­spil­te og var in­volvert i tre av Starts mål i 4-0-sei­e­ren mot Åsa­ne. Nå hå­per den tid­li­ge­re Vind­bjart-spil­le­ren på fle­re sjan­ser.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

– Det var vel­dig gøy for min egen del å star­te kam­pen og gjø­re det bra. Jeg har tro­en på meg selv og det er godt å gri­pe sjan­sen. Nå kom­mer jeg til å få fle­re sjan­ser, sa Aase etter 4-0-sei­e­ren.

Han var in­volvert i tre av må­le­ne i Starts størs­te sei­er på fle­re år.

Etter over­gan­gen fra Vind­bjart som­mer­en 2015 har Aase slitt med å set­te sitt preg på la­get i mot­gan­gen, med unn­tak av det prakt­ful­le og livs­vik­ti­ge hæls­par­ket mot Mjøn­da­len høs­ten 2015.

– Ting går opp og ned i fot­ball, så man må være klar. Jeg fø­ler jeg har vist meg fram før, men det var godt å få slup­pet seg or­dent­lig løs. Det mes­te satt i går, sier Aase da­gen der­på sei­e­ren.

– TUNGT å IKKE SPIL­LE

Aase ble av pub­li­kum kå­ret til la­gets bes­te i det som var hans førs­te kamp fra start si­den borte­kam­pen mot Strøms­god­set i au­gust sist sesong.

Etter det trøb­let han med øye­pro­ble­mer og spil­te kun de sis­te 20 mi­nut­te­ne av se­son­gens sis­te kamp borte mot Stabæk.

– Det har vært en blan­ding av man­ge ting. Jeg trøb­let med øyne­ne i høst. Abu­ba­kar Ibra­him kom inn i vin­ter og jeg ble satt ut av la­get. Det er tungt å ikke spil­le og ikke være en vik­tig del av det som skjer, så det var godt å ta vare på sjan­sen.

– Har du noen gang følt at du har vært så langt ute at en re­tur til Vind­bjart el­ler noe an­net har vært ak­tu­elt?

– Nei, er du gal. Ikke i det hele tatt.

LEKRE KOMBINASJONER

I det sure vår­væ­ret and­re påske­dag her­jet Aase sam­men med Ei­rik Wich­ne på høyre­si­den. Og etter at To­bias Chris­ten­sen kom inn i and­re om­gan­gen had­de de leke­stue med fle­re kombinasjoner som må kun­ne kal­les «ma­krell­fot­ball».

– Det er kult. Det er det som gjør oss far­li­ge, ten­ker jeg. Inn­leg­get til Da­ni­el på 1-0 var glim­ren­de. To­bias kom inn og sat­te folk ny­de­lig opp. Det gjør oss ster­ke­re og det er gøy å se. De er krea­ti­ve og mor­som­me, sier Ni­els Vort­ho­ren, tre­måls­sco­re­ren.

– Det er noe vi har snak­ket mye om og len­ge. To­bias og jeg har så­pass man­ge kam­per for Start 2 sam­men at vi har fått en fin link. Det var gøy, sier Aase.

Klikk-klakk-spil­let var­met på Sør Are­na.

– Vi fikk mas­se rom og jeg fikk gjø­re det jeg er god på. Å kom­bi­ne­re med Ei­rik og Da­ni­el er det gøy­es­te jeg vet. Jeg stor­kos­te meg. Jeg fikk bare be­skjed om å gjø­re det jeg er god på, for­tel­ler Chris­ten­sen.

– TØR­RE

Start-tre­ner Steinar Pedersen var im­po­nert over fin­spil­let på høyre­si­den.

– De gjør det kjempe­bra. De slip­per seg løs og ska­per ting. Det er bare å fort­set­te å kjø­re på i den sti­len. Vi må tør­re å gjø­re noe ut av det. Det er ikke far­lig å spil­le fot­ball, vi må by på de fer­dig­he­te­ne vi har, sier Pedersen, og leg­ger til at man må job­be hardt om en fei­ler.

– Vi skal være tøf­fe nok i try­net til å fort­set­te slik. Da­ni­el le­ve­rer en bra kamp. Kjempe­bra. Så er det bare å fort­set­te og søke for­bed­rin­ger i alt han gjør. Vi spil­ler all­tid med det la­get som vi tror vil gjø­re det best, sier Pedersen.

FOTO: NTB SCANPIX

Da­ni­el Aase og tre­ner Steinar Pedersen jub­ler etter sei­er mot Åsa­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.