May vil ha musk­ler

Stats­mi­nis­ter There­sa May har til al­les over­ras­kel­se kunn­gjort at hun vil ha ny­valg. Lan­det er dypt split­tet, nå prø­ver hun å få po­li­tisk kraft før Eu-ut­mel­din­gen.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Bri­te­nes stats­mi­nis­ter There­sa May haste­inn­kal­te tirs­dag til presse­møte uten­for stats­mi­nis­ter­bo­li­gen 10 Dow­ning Stre­et i Lon­don, og straks blin­ket det i ny­hets­vars­ler ver­den over. Og da hun kunn­gjor­de at hun nå vil ha et ny­valg, var over­ras­kel­sen stor.

Og over­ras­kel­se var det for­di There­sa May, si­den hun ble stats­mi­nis­ter, har in­sis­tert på at hun ikke vil ha ny­valg. Nå be­grun­ner hun snu­ope­ra­sjo­nen med at det bri­tis­ke ar­bei­der­par­ti­et tru­er med å sa­bo­te­re for­hand­lin­ge­ne med EU om ut­mel­din­gen. Det kan nok være sann­het i det, men det er også nok­så opp­lagt at ti­min­gen er god for hen­ne. De kon­ser­va­ti­ve har gode me­nings­må­lin­ger i ryg­gen.

Mye ty­der på at hun vil opp­nå det hun nett­opp øns­ker nå – en styr­ket po­pu­la­ri­tet

Mye ty­der på at hun vil opp­nå det hun nett­opp øns­ker nå – en styr­ket po­pu­la­ri­tet

Iføl­ge snit­tet av de sis­te fem må­lin­ge­ne lig­ger de kon­ser­va­ti­ve godt an med rundt 43 pro­sent opp­slut­ning. Op­po­si­sjons­par­ti­et Labour bare har 25 pro­sent, skri­ver bri­tis­ke medi­er. På grunn av bri­te­nes valg­ord­ning be­tyr det at to­ry­ene vil do­mi­ne­re par­la­men­tet full­sten­dig hvis dis­se må­lin­ge­ne skul­le hol­de til etter et even­tu­elt ny­valg i juni. Fle­re parti­le­de­re har al­le­re­de gitt sin til­slut­ning til et ny­valg. – Vi tren­ger et sterkt og sta­bilt le­der­skap som kan føre oss gjen­nom Brexit, sa There­sa May. Og det gjør de i sann­het – spørs­må­let er hvor sterkt et le­der­ska­pet kan bli med en så split­tet be­folk­ning i nett­opp spørs­må­let om Brexit. Men selv om man­ge ble tatt på sen­gen av Brexit-av­stem­nin­gen vil alle par­ti­er re­spek­te­re folke­av­stem­nin­gen og May er en po­pu­lær po­li­ti­ker.

Mye ty­der på at hun vil opp­nå det hun nett­opp øns­ker nå – en styr­ket po­pu­la­ri­tet, et ty­de­li­ge­re man­dat og mer po­li­tis­ke musk­ler før hun for fullt set­ter i gang for­hand­lin­ger med EU. May tok over som stats­mi­nis­ter da for­gjen­ge­ren Da­vid Ca­me­ron ga seg etter ta­pet i av­stem­nin­gen i fjor og har der­med ikke tid­li­ge­re hatt noe di­rek­te man­dat fra vel­ger­ne.

Det vil også bli den førs­te, na­sjo­na­le tes­ten for det bri­tis­ke ar­bei­der­par­ti­ets om­strid­te leder Jere­my Cor­byn. Han til­hø­rer venstre­si­den i Labour og er svært mis­likt av den and­re fløy­en i par­ti­et. Blant an­net har de tid­li­ge­re parti­le­der­ne To­ny Blair og Gor­don Brown kri­ti­sert ham.

There­sa May vil skaf­fe seg po­li­tisk kraft og få ty­de­lig­gjort sin po­pu­la­ri­tet før hun for­hand­ler bri­te­ne ut av EU.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.