De­bu­ter­te med grave­ma­skin

Nes­te år skal et nytt, re­gio­nalt buss­an­legg med plass til 150 bus­ser stå klart på Da­la­ne. Tirs­dag tok fyl­kes­ord­fø­re­ren førs­te grave­tak – med grave­ma­skin.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

– Det­te var kjempe­gøy, sier Ter­je Dam­man (H), fyl­kes­ord­fø­rer i Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne.

Tirs­dag etter­mid­dag sat­te han seg, for førs­te gang i sitt liv, bak spa­ke­ne i en grave­ma­skin, og sør­get for å ta det førs­te, of­fi­si­el­le grave­ta­ket for det nye buss­an­leg­get på Da­la­ne.

Ma­skin­fø­rer Tom­my Møl­land ga fyl­kes­ord­fø­re­ren nød­ven­di­ge in­struk­ser, da Dam­man van­lig­vis sty­rer fyl­kes­kom­mu­nen og ikke grave­ma­ski­ner.

Gra­vin­gen mar­ker­te bygge­start på et pro­sjekt med en to­tal­ram­me på 257 mil­lio­ner kro­ner in­klu­dert moms.

OVER 40 MÅL

Det gam­le, blå jern­stø­pe­ri­et ru­vet før på ste­det. Nå er byg­nin­ge­ne borte. Rive­ar­bei­det star­tet i juni i fjor.

Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne kjøp­te den over 40.000 kvad­rat­me­ter sto­re tom­ta til rundt 35 mil­lio­ner kro­ner. Ri­ving og klar­gjø­ring av den kos­tet om­kring 15 mil­lio­ner kro­ner.

– SPA­RER 12 MILL. I ÅRET

I april 2015 skrev Fædre­lands­ven­nen for førs­te gang om pla­ne­ne om det nye buss­an­leg­get, som skal rei­ses på ste­det. Fle­re næ­rings­area­ler ble vur­dert for for­må­let.

Iføl­ge et kon­su­lent­sel­skap vil­le det spa­re buss­ope­ra­tø­ren for over 12 mil­lio­ner kro­ner i år­li­ge driv­stoff og drifts­ut­gif­ter hvis an­leg­get ble lagt til Da­la­ne fram­for Mjå­vann i Song­da­len, der Nett­buss Sør i dag har til­hold, på grunn av kortere reise­av­stand. Som en bo­nus spa­res også mil­jø­et for ut­slipp.

– De spar­te pen­ge­ne kan bru­kes til å gjø­re kol­lek­tiv­til­bu­det bed­re. Sam­ti­dig vil buss­an­leg­get føre til at buss­ope­ra­tø­rer slip­per å måt­te fin­ne eg­ne­de area­ler for bus­se­ne på egen hånd. Det vil føre til at det blir mer at­trak­tivt for fle­re ak­tø­rer å bli med i an­buds­pro­ses­se­ne, slik at det kan bli le­vert bed­re til­bud, me­ner Dam­man.

REI­SER SEG TIL SOM­MER­EN

To­tal­ram­men på pro­sjek­tet er alt­så på 257 mil­lio­ner kro­ner, noe som blant an­net in­klu­de­rer pro­sjekt­plan­leg­ging, tomte­kjøp, ri­ving, byg­ging – og even­tu­el­le ufor­ut­set­te kost­na­der.

– Vi star­ter nå med å pla­ne­re om­rå­det, ved å fyl­le igjen hull på plas­sen. Etter det star­ter vi med om­fat­ten­de grunn­ar­bei­der. Det skal blant an­net leg­ges om en kulvert, som fø­rer vann fra heia. Byg­get vil be­gyn­ne å rei­se seg til som­mer­en, for­kla­rer Kjell Mag­ne Ja­cob­sen, pro­sjekt­sjef for Con­sto, et nord­norsk en­tre­pre­nør­sel­skap som vant an­buds­kon­kur­ran­sen.

– Byg­get på 5400 kvad­rat­me­ter vil blant an­net inne­hol­de en ad­mi­ni­stra­sjons­del, vaske­hall, verk­sted med ka­ros­seri­hall, der bul­ker på bus­se­ne kan ret­tes ut, og gar­de­robe­fa­si­li­te­ter, fort­set­ter pro­sjekt­sje­fen, som sier at det mest ut­ford­ren­de vil være å in­stal­le­re data­sys­te­mer som skal pro­gram­me­res til å hol­de over- sikt over driv­stoff-for­bruk, olje­bruk og an­nen type lo­gis­tikk knyt­tet til bus­se­ne.

RETTSSAK

Entre­pre­nør­sel­ska­pet Con­sto vant kon­trak­ten med et til­bud på 168 mil­lio­ner kro­ner in­klu­dert moms.

Men Vei­dek­ke AS klag­de på til­de­lin­gen og tok sa­ken til ret­ten, for­di de men­te Con­sto ikke opp­fyl­te pro­sjekt­kra­ve­ne og bur­de vært dis­kva­li­fi­sert fra pro­ses­sen, slik at Vei­dek­ke der­med fikk kon­trak­ten.

Vei­dek­ke tap­te sa­ken. Retts­sa­ken for­sin­ket byg­gin­gen med 2,5 må­ne­der.

KLART På TIDA

Men an­leg­get skal li­ke­vel stå klart 1. juli 2018, da en even­tu­ell ny ak­tør skal be­gyn­ne å kjø­re buss for Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk (AKT) etter en an­buds­pro­sess.

– Vi skal være fer­dig med ar­bei­det vårt i april/mai. Så skal bussel­ska­pet få tid til å in­stal­le­re seg, opp­ly­ser Ja­cob­sen.

Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne skal eie an­leg­get og leie det ut til AKT. Den ak­tu­el­le buss­ope­ra­tø­ren vil være for­plik­tet til å leie buss­an­leg­get av AKT.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Fyl­kes­ord­fø­rer Ter­je Dam­man sat­te grave­ma­skingrab­ben i jor­da på Da­le­ne i Kris­tian­sand tirs­dag. Tom­my Møl­land (til venst­re), ma­skin­fø­rer for Hel­dal Entre­pre­nør, sør­get for nød­ven­di­ge in­struk­ser.

FOTO: VEST-AG­DER FYL­KES­KOM­MU­NE/RAMBØLL

Slik vil det nye buss­an­leg­get på Da­la­ne i Kris­tian­sand se ut, iføl­ge skis­se­ne.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Kris­tian­sand Jern­stø­pe­ri er en saga blott. Nå er det jev­net med jor­da. Bil­det er fra no­vem­ber 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.