FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

STIC - Syste­mic The­ra­py In­ventory and Chan­ge

● Nett­ba­sert til­bake­mel­dings­tje­nes­te for bruk i te­ra­pi.

● Kli­en­te­ne sva­rer på en rek­ke spørs­mål via in­ter­nett i for­kant av sam­ta­ler.

● Spørs­må­le­ne hand­ler om in­di­vi­du­el­le pro­ble­mer og res­sur­ser, opp­rin­nel­ses­fa­mi­lie, for­hold til part­ner, fa­mi­lie/hus­stand, barns pro­ble­mer og res­sur­ser og for­hold til barn.

● Voks­ne sva­rer på alle spørs­mål, mens ung­dom fra 12 år sva­rer på det som er re­le­vant.

● I bo­ken Rou­ti­ne Out­come Mo­ni­to­ring in Coup­le and Fa­mi­ly The­ra­py ut­gitt i mars 2017 har Ru­ne Zahl-ol­sen og Ca­mil­la Jen­sen Oa­nes bi­dratt med ka­pit­ler fra sine er­fa­rin­ger og forsk­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.