15-åring dømt for an­grep på uskyl­dig gutt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN

En 15-åring er dømt til be­tin­get feng­sel etter vold mot en ten­åring som ble be­skyldt for dra­pet på Ja­kob Has­san (14).

«Ikke tro at vi har glemt deg. Du bur­de pas­se deg for­di da­gen din kom­mer snart», skrev 15-årin­gen på Snapchat et par da­ger etter dob­belt­dra­pet i Kris­tian­sand i de­sem­ber.

Mel­din­gen var ret­tet mot en 17-åring som ble be­skyldt for å ha drept Ja­kob Has­san (14).

15-årin­gen var beste­ka­me­rat med Has­san. Kris­tian­sand ting­rett me­ner han 21. fe­bru­ar i år tok ini­tia­tiv til et opp­gjør med 17-årin­gen po­li­ti­et for lengst had­de sjek­ket ut av sa­ken.

NEKTET FOR VOLD

I ret­ten nektet 15-årin­gen straff­skyld, men ret­ten har fun­net ham skyl­dig i å ha slått gut­ten med knyt­tet hånd i an­sik­tet. Det er skjer­pen­de at han ikke gjor­de noe for å hind­re at to ka­me­ra­ter gikk vi­de­re løs på gut­ten.

Vol­den skjed­de etter at 15-årin­gen først had­de spurt den an­kla­ge­de om han var sik­ker på at han ikke had­de noe med dra­pet å gjø­re. 17-årin­gen svar­te «ja».

Uto­ver det­te er 15-årin­gen fun­net skyl­dig i ty­ve­ri­er, blant an­net av pen­ger og mo­bil­te­le­fon, he­le­ri, nar­ko­tika­bruk, samt kniv­trus­sel mot en gate­kjøk­ke­n­ei­er.

I ut­gangs­punk­tet var barne­ver­net inn­stilt på å frem­me tvangs­plas­se­ring på in­sti­tu­sjon. Han er en av de unge det er mest be­kym­ring for i Kris­tian­sand.

Sam­men med 15-årin­gens for­eld­re er barne­ver­net kom­met til en utra­di­sjo­nell løs­ning: Han rei­ser til slekt­nin­ger i Pa­le­sti­na og blir der det nes­te året. Her vil han få jobb og opp­læ­ring i et me­ka­nisk fag. Det­te skal hol­de ham borte fra det ne­ga­ti­ve mil­jø­et.

VIL VEKK FRA «KAOSET»

I dom­men kom­mer det fram at gut­ten selv har gitt ut­trykk for at han vil vekk fra «kaoset» og er po­si­tiv til å rei­se for en pe­rio­de.

På­tale­myn­dig­he­ten la der­for ned på­stand om at 15-årin­gen skul­le straf­fes med be­tin­get feng­sel i fem må­ne­der, på vil­kår at han ble i Pa­le­sti­na i minst et halvt år.

Ret­ten er i tvil om straffe­lo­ven hjem­ler et slikt vil­kår, for­di det vil in­ne­bære en ut­vis­ning i en sak der kra­ve­ne i ut­len­dings­lo­ven ikke sy­nes å være opp­fylt. Gut­ten er norsk stats­bor­ger, men kom hit som flykt­ning.

Uan­sett me­ner ret­ten det ikke er pro­ble­ma­tisk å gjø­re straf­fen be­tin­get med en prøve­tid på to år. Det­te knyt­ter seg til at han er un­der 18 år.

FOTO: EIVIND KRISTENSEN

Iføl­ge dom­men fra Kris­tian­sand ting­rett blir gut­ten be­skre­vet som en av de tre mest do­mi­ne­ren­de i en Kris­tian­sand-gjeng.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.