En barne­hage bør ikke lig­ge så nær e

Eld­re på Lan­ge­nes pla­ges av støy fra barne­ha­gen som lig­ger vegg i vegg med lei­lig­he­te­ne de­res. Kom­mu­nen sier de vil ha be­boer­ne med på la­get når barne­ha­gen ut­vi­des.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Barne­ha­gen har be­hov for mer plass. Dia­log­mø­tet med be­boer­ne er for å kom­me fram til for­nuf­ti­ge løs­nin­ger så alle kan ha det greit, sier Ken­neth Har­bak, av­de­lings­le­der i ei­en­doms­en­he­ten i Søgne kom­mu­ne.

Søgne har for få barne­hage­plas­ser, og har be­slut­tet å ut­vi­de Sol­strå­len barne­hage, som er plas­sert vegg i vegg med Lan­ge­nes bo- og ak­ti­vi­tets­sen­ter.

DELTE MENINGER

En­kel­te av de eld­re be­boer­ne i de kom­mu­na­le ut­lei­e­bo­li­ge­ne har et an­strengt for­hold til det tet­te na­bo­ska­pet med barne­ha­gen, be­grun­net i støy- og par­ke­rings­pro­ble­mer.

Grethe Erich­sen (81) sy­nes ikke det er en god løs­ning å ha barne­hage så tett på eldre­lei­lig­he­ter.

– En barne­hage bur­de ikke lig­ge så nær eld­re og syke men­nes­ker. Når man er blitt pen­sjo­nist etter et langt ar­beids­liv, øns­ker man fred og ro, sier hun.

– VIL LYTTE TIL DE ELD­RE

Ken­neth Har­bak sier han vil lytte til inn­spil­le­ne fra de eld­re når barne­ha­gen ut­vi­des på be­kost­ning av de eld­res fel­les­are­al.

– Vi må ta noen kvad­rat­me­ter fra fel­les­s­tua. Sam­ti­dig tror vi det blir mer funk­sjo­nelt å dele opp rom­met i én spise­av­de­ling og én dag­lig­stue, sier Har­bak, og for­kla­rer at den lite bruk­te «sløy­den» blir ny opp­holds­stue.

For å bøte på den inn­ven­di­ge støy­en fore­slår han å byg­ge en lyd­tett vegg mel­lom barne­ha­gen og de eld­res om­rå­de.

– Vi vur­de­rer også å lage en hage­stue, så be­boer­ne kan være «ute» uav­hen­gig av væ­ret, sier Har­bak.

PÅRØRENDE: – KRITIKKVERDIG

Åse Thom­sen, som har sin mor

FAKTA For få barne­hage­plas­ser

● Etter førs­te run­de med ho­ved­opp­tak for barne­hage­året 2017/2018, står 20 barn med rett til barne­hage­plass på vente­lis­te i Søgne kom­mu­ne.

● Kom­mu­nen an­slår et be­hov for 10–15 nye plas­ser for å inn­fri plik­ten til å til­by barne­hage­plas­ser.

● Kom­mu­nen vil møte be­ho­vet ved å ut­vi­de ka­pa­si­te­ten i Sol­strå­len barne­hage på Lan­ge­nes.

● På leng­re sikt er det ved­tatt å byg­ge ny kom­mu­nal barne­hage på Kjel­lands­heia/leire­heia.

● Ut­vi­del­se av Sol­strå­len barne­hage ble en­stem­mig ved­tatt i tje­neste­ut­val­get 5. april, og skal be­hand­les i for­mann­ska­pet 19. april, og i kom­mune­sty­ret 27. april. bo­en­de i en av lei­lig­he­te­ne, sier det er på tide at kom­mu­nen tar de eld­re på al­vor.

– Det er et sug etter pre­sis informasjon fra kom­mu­nen, sier hun, og vi­ser til at det er åtte år si­den po­li­ti­ker­ne ved­tok at de­ler av Lan­ge­nes bo- og ak­ti­vi­tets­sen­ter skul­le gjø­res mid­ler­ti­dig om til barne­hage.

– I åtte år har de dre­vet en mid­ler­ti­dig barne­hage, uten å av­bøte ulem­per be­boer­ne er på­ført av den delte bru­ken. De har ald­ri gjen­nom­ført støy­må­lin­ger slik at man kun­ne do­ku­men­tert støy­ni­vå­et og vur­dert rik­ti­ge kom­pen­se­ren­de til­tak. Det er sterkt kritikkverdig, me­ner hun.

Ny­lig var inn­gan­gen til lei­lig­he­te­ne stengt av en par­kert bil da hen­nes mor skul­le ta taxi til et lege­be­søk.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

F.v. Bir­git Orme­stad (89) og Grethe Erich­sen (81) bor i lei­lig­he­te­ne til­knyt­tet Lan­ge­nes bo- og ak­ti­vi­tets­sen­ter, som i åtte år har hatt Sol­strå­len barne­hage som nær­mes­te nabo. Nå vil Søgne kom­mu­ne ut­vi­de barne­ha­gen, på be­kost­ning av fel­les­area­le­ne til de eld­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.