Ski­lø­per fun­net i god be­hold

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOMMAS T. SKRETTING ELISABETH BIE

Ski­lø­pe­ren som var sav­net ved Fidje­land si­den i 16-ti­den man­dag etter­mid­dag, ble fun­net av en scoo­ter­pa­trul­je ved 20-ti­den.

En drøy halv­time etter at Sea King og fle­re scoo­ter­pa­trul­jer ble satt inn i le­tin­gen, ble man­nen fun­net. Pro­sjekt­ko­or­di­na­tor Ivar An­ton Nøtte­stad i Ro­ver- nes be­red­skaps­grup­pe Ro­ga­land var med på scoo­te­ren som til slutt fant man­nen. Da had­de le­tin­gen etter ham på­gått i rundt fire ti­mer, med to­talt åtte scoo­ter­pa­trul­jer fra fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner i om­rå­det.

– Man­nen ble bragt ned fra fjel­let der han ble fun­net, og er i god form. Skal si han ble glad da vi fant fram til ham, sier Nøtte­stad.

Iføl­ge Nøtte­stad had­de man­nen lagt ut på en ski­tur som skul- le vare en ti­mes tid da han plut­se­lig inn­så at han had­de gått seg vill. Man­nen, som selv meld­te fra til po­li­ti­et, har hele ti­den vært i kon­takt med po­li­ti­et på mo­bil­te­le­fon.

– Han var så langt fra der han trod­de han var, men ga han po­li­ti­et en be­skri­vel­se av om­gi­vel­se­ne som gjor­de det mu­lig for oss å spo­re ham opp, sier Nøtte­stad.

FOTO: IVAR AN­TON NØTTE­STAD/ROVERSPEIDERNE

Ivar Sør­bø fra Roverspeiderne del­tok i lete­ak­sjo­nen etter ski­lø­pe­ren som had­de gått seg vill ved Fidje­land 2. påske­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.