– Mar­kant ned­gang i bø­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no -

16 bi­lis­ter mis­tet lap­pen i pås­ka – åtte av dis­se ble tatt i kon­troll 2. påske­dag. Up-leder i Ag­der, Øystein Krog­stad, er li­ke­vel for­nøyd med at an­tall farts­bø­ter har gått ned.

– For­hå­pent­lig­vis har ned­gan­gen en sam­men­heng med at bøte­sat­se­ne har gått opp i år. I til­legg har vi vært mye ute i medie­ne for å for­tel­le at vi står ute på vei­ene, sa Krog­stad man­dag kveld.

I pås­ka i fjor ble det skre­vet ut hele 237 for­enk­le­de fore­legg for fart. Det var det høy­es­te an­tal­let si­den 2013.

FÆRRE PATRULJER

– I år er det skre­vet ut 145 fore­legg. Det er nes­ten 100 færre enn i fjor, og det må vi si oss godt for­nøy­de med, sier Up-le­de­ren.

– Vi har hatt litt færre folk ute i år, og så had­de vi et for­fer­de­lig snø­vær i Aust-ag­der i dag. Det­te har nok hatt en inn­virk­ning, leg­ger han til.

2. påske­dag var Up-pa­trul­je­ne blant an­net plas­sert på E 39 i Far­dals­bak­ken. Man­ge had­de det tra­velt på vei hjem fra påske­fe­rien.

– I Far­dals­bak­ken står vi stort sett hver enes­te påske, så det for­und­rer meg at folk tryk­ker så hardt på gas­sen her, sier Krog- stad.

16 FØRERKORTBESLAG

I alt mis­tet åtte bi­lis­ter lap­pen man­dag etter­mid­dag mel­lom klok­ka 12 og 16. Høy­es­te has­tig­het som ble målt var 129 km/t i 70-so­nen.

I til­legg ble det delt ut 28 farts­bø­ter.

– Til sam­men er det be­slag­lagt 16 fø­rer­kort i år. I fjor var an­tal­let 17, på­pe­ker Krog­stad.

Også på E 18 ble det gjen­nom­ført kon­trol­ler 2. påske­dag. Kon­trol­len ved Hasle­stad ble etter hvert av­slut­tet på grunn av kraf­tig snø­vær. Her ble det delt ut fire farts­bø­ter.

– IN­GEN ALVORLIGE ULYKKER

Litt se­ne­re ble 16 bi­lis­ter tatt for å ha kjørt for fort i 70-so­nen ved Akland. Høy­es­te has­tig­het som ble målt var 88 km/t.

– Det som er mest gle­de­lig er at det ikke har vært en enes­te al­vor­lig tra­fikk­ulyk­ke i dis­trik­tet den­ne pås­ka. Det er det vik­tigs­te, sier Krog­stad.

– At vi i til­legg ser at an­tall bø­ter har gått ned, er glim­ren­de, opp­sum­me­rer han.

FOTO: BAARD LARSEN

Up-leder i Ag­der, Øystein Krog­stad, kon­sta­te­rer at de har skre­vet ut færre farts­bø­ter i årets påske.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.