Hyttei­er­ne vil ha mer inn­fly­tel­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no -

Hytte­vel­for­enin­ge­ne på Hov­den øns­ker bed­re sam­ar­beid og mer inn­fly­tel­se på sa­ker som an­går dem i kom­mu­nen. Nå tas det grep.

– Det har vært snak­ket om å gjø­re det­te i fle­re år. Ved å lage en res­surs­grup­pe kan vi gi inn­spill og ut­ta­lel­ser fra vel­for­enin­ge­ne til kom­mu­nen på en enk­le­re og mer ef­fek­tiv måte enn i dag, for­tel­ler ini­tia­tiv­ta­ker bak for­sla­get og leder av Re­me­støyl­flot­ti vel, Per Rei­dar Spie­ler, til Fædre­lands­ven­nen.

Det var etter det år­li­ge in­for­ma­sjons­mø­tet som Bykle kom­mu­ne ar­ran­ge­rer for hytte­vel­for­enin­ge­ne at man be­stem­te seg for å etab­le­re res­surs­ut­val­get. Info­mø­tet har så langt vært det enes­te fel­les kon­takt­punk­tet mel­lom kom­mu­nen på den ene si­den og samt­li­ge hytte­felt på den and­re si­den.

– BETYDELIG GRUPPE

– Helt kon­kret har vi nå etab­lert et mid­ler­ti­dig ut­valg som får i opp­drag å fin­ne eg­ne­de per­soner til en res­surs­grup­pe som kan være bin­de­led­det mel­lom de rundt 50 hytte­vel­for­enin­ge­ne på Hov­den og Bykle kom­mu­ne, for- tel­ler Spie­ler, som pre­si­se­rer at res­surs­grup­pa vil kom­me i til­legg til, ikke i ste­det for, de 50 vel­for­enin­ge­ne som al­le­re­de ek­sis­te­rer.

– Nå gjel­der det å fin­ne de ret­te per­sone­ne som kla­rer å se to­ta­li­te­ten i sa­ker og er flin­ke til å for­hand­le. Hytte­byk­la­re, som vi hytte­ei­ere kal­ler oss, er en betydelig in­ter­esse­grup­pe for kom­mu­nen. Da had­de det også vært fint om vi kun­ne kom­mu­ni­se­re enk­le­re hva vi sy­nes, fort­set­ter Spie­ler.

MER INN­FLY­TEL­SE

– Er bak­grun­nen et øns­ke om mer inn­fly­tel­se over­for kom­mu­nen?

– Ja, det er ikke til å leg­ge skjul på at en­kel­te nok fø­ler seg over­kjørt i man­ge sa­ker. Og sam­men er vi også ster­ke­re. Sam­ti­dig blir det­te også en måte å vise hva vi og vel­for­enin­ge­ne kan bi­dra med, en­ten det gjel­der pen­ger, be­slut­nin­ger el­ler kon­takt med grunn­ei­ere, sva­rer Spie­ler.

– Hvil­ke sa­ker blir vik­tigst? – Løype­pla­ner og tur­pla­ner for som­mer og vin­ter er ett ek­sem­pel. Ko­or­di­ner­te inn­spill til kom­mune­plan er et an­net. Fel­les­nev­ne­ren er at det må være sa­ker som har fel­les el­ler all­menn in­ter­es­se. Sa­ker som gjel­der en­kelt­vel skal res­surs­grup­pa ikke blan­de seg inn i, sva­rer Spie­ler.

Så langt har 32 vel svart ja, ett svart nei og de res­te­ren­de noen­og-tjue vel­e­ne ikke gitt lyd fra seg.

ORDFØRER: – VEL­DIG PO­SI­TIVT

Ordfører Jon Rolf Næss i Bykle sy­nes det er et vel­dig po­si­tivt grep hytte­vel­for­enin­ge­ne nå gjør.

– Vi øns­ker tet­te­re kon­takt med dem, og ser po­si­tivt på å få en gruppe vi kan sen­de over hø­rings­sa­ker til for tilbakemeldinger og inn­spill, sier Næss.

– Hvor sto­re in­ter­esse­kon­flik­ter er det mel­lom fast­bo­en­de i kom­mu­nen og hytte­ei­ere?

– Re­la­tivt lite, i grun­nen. Vi er vel vi­ten­de om at vi har stor glede av hytte­fol­ket som hand­ler i bu­tik­ke­ne, lei­er rom, kjø­per heis­kort og ge­ne­relt er fryk­te­lig vik­ti­ge bi­drags­yte­re for næ­rings­li­vet, sva­rer Næss og fort­set­ter:

– At en­kel­te hytte­ei­ere el­ler vel­for­enin­ger fø­ler seg over­kjørt i en­kelt­sa­ker, som for­tet­ting i Otros­åsen og flyt­ting av ca­ra­van­par­ken, er nok uunn­gåe­lig. Men i det sto­re og det hele fø­ler jeg vi har et godt sam­ar­beid.

FOTO: RICHARD NODELAND

I pås­ka ar­ran­ger­te Bykle kom­mu­ne det år­li­ge info­mø­tet for hytte­vel­for­enin­ge­ne på Hov­den i ski­byg­das grende­hus. Nå øns­ker vel­for­enin­ge­ne tet­te­re sam­ar­beid og bed­re inn­fly­tel­se på sa­ker som an­går dem i kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.