Fulg­te drøm­men – skap­te knall­suk­sess

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

To­re Stray Laa­stad (46) vil­le hel­ler sel­ge bå­ter enn job­be med fi­nans. Båt­huset Kris­tian­sand AS har blitt en suk­sess­his­to­rie på bare tre år.

– Knall­hard job­bing sent og tid­lig, sva­rer Stray Laa­stad når vi spør hvor­dan han har greid å lyk­kes så godt i et tøft båt­mar­ked.

Han har an­sat­te tre per­soner på verk­ste­det, el­lers grei­er han alt av ad­mi­ni­stra­sjon, salg og inn­kjøp selv.

– Konstant un­der­be­man­ning er en fin måte å få ef­fek­tiv drift på. Men det kre­ver at jeg er «på» hele døg­net, sier han.

KNALL­SUK­SESS

Båt­huset Kris­tian­sand AS ble opp­ret­tet i mars 2014, og er blitt en knall­suk­sess:

Førs­te året grei­de To­re Stray Laa­stad å om­set­te for 12,2 mil­lio­ner kro­ner, i 2015 mer enn dob­let han til 29,2 mil­lio­ner kro­ner og i fjor ble det ny re­kord med en om­set­ning på 37,6 mil­lio­ner kro­ner.

Bunn­lin­jen er også god. Drifts­re­sul­ta­tet ble 2,4 mil­lio­ner kro­ner i for­fjor og 2,6 mil­lio­ner kro­ner i fjor.

Stray Laa­stad hop­pet av en sik­ker jobb i fi­nans­næ­rin­gen for å sat­se i en skade­skutt båt­bran­sje. Han had­de len­ge job­bet med båt­bran­sjen på den fi­nan­si­el­le si­den.

HOP­PET AV FI­NANS

– Både drøm­me­ne og hobby­en hand­let om bå­ter og vann­scoo­te­re. Jeg valg­te å gjø­re det jeg had­de mest lyst til. Det ang­rer jeg ikke et se­kund på, sier To­re Stray Laa­stad.

Båt­huset Kris­tian­sand AS for­hand­ler en rek­ke kjen­te båt­mer­ker, for ek­sem­pel Aske­lad­den, Win­dy og fle­re ita­li­ens­ke mer­ker, i til­legg til vann­scoo­te­re og land­ba­ser­te fire­hjul­in­ger og tre­hjul­in­ger (atv), Sel­ska­pet hol­der til på Lum­ber i sto­re lo­ka­ler i Vågs­bygd.

Noe av fi­lo­so­fi­en er å ha stor ut­stil­ling med man­ge mo­del­ler som folk kan kik­ke på. Det er ka­pi­tal­kre­ven­de, men Stray Laa­stad me­ner det øker sal­get ve­sent­lig.

– Folk vil helst se og opp­le­ve mo­del­le­ne før de hand­ler, sier han.

Den dy­res­te bå­ten han har solgt kos­tet rundt tre mil­lio­ner kro­ner.

– Vi hen­ven­der oss til hele mar­ke­det, og vi har alt fra ri­me­li­ge ro­bå­ter til sto­re luk­sus­bå­ter, og kundene er fra 16 til godt over 80 år, for­tel­ler To­re Stray Laa­stad.

STABILISERE

Han tror ikke veks­ten kan fort­set­te i sam­me grad frem­over. Nå hand­ler det om å stabilisere drif­ten og job­be mer lang­sik­tig med Båt­huset Kris­tian­sand AS.

– Å vokse med over 12 mil­lio­ner i året er ikke noe man kan reg­ne med vi­de­re. Det lig­ger an til en li­ten ned­gang i år og noe opp­gang igjen nes­te år. Vi har noen spen­nen­de pla­ner på litt leng­re sikt, men det er for tid­lig å snak­ke kon­kret om, sier grün­de­ren.

To­re Stray Laa­stad ei­er 60 pro­sent av Båt­huset Kris­tian­sand AS selv, bro­ren Tha­rald Stray Laa­stad i Oslo ei­er 32,25 pro­sent og ek­te­pa­ret Con­nie og Sven Roar Kros­sen ei­er 7,75 pro­sent via sel­ska­pet Con­nies In­te­ri­ør AS.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

To­re Stray Laa­stad er både dag­lig leder, enes­te sel­ger og ho­ved­ei­er i Båt­huset Kris­tian­sand AS. Her er han i salgs­ut­stil­lin­gen på Lum­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.