Vi mer­ket at pås­ka kom seint i år.

Sein påske og lite snø i fjel­let stop­pet ikke folk fra å ta tu­ren til ski­sent­re­ne i lands­de­len. Noen ste­der skul­le de li­ke­vel sett at pås­ka kom litt tid­li­ge­re.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA CHRISTINA ØSTTVEIT

– Vi har en ned­gang i om­set­nin­gen på rundt 10 pro­sent i for­hold til fjor­året. Vi er greit for­nøy­de med pås­ka, men den kom litt for seint i år, sier Jan Wo­j­taszek, dag­lig leder av Brok­ke al­pin­sen­ter.

Skjær­tors­dag, lang­fre­dag og påske­af­ten var da­ge­ne med flest gjes­ter.

– Vi had­de i gjen­nom­snitt 800– 900 be­sø­ken­de dis­se da­ge­ne, men el­lers har det vært litt tynt, sier Wo­j­taszek.

For­hol­de­ne i bak­ken har li­ke­vel holdt seg godt, til tross for at ka­len­de­ren vi­ser midt­en av april.

– Alle bak­ke­ne har vært åpne, og det har vært fas­te og fine for­hold, sier Wo­j­taszek.

LITT NED På BORTELID

Dag­lig leder Las­se Lie­støl ved Bortelid ski­sen­ter for­tel­ler at noen av trek­ke­ne ble stengt, men at de el­lers kan se til­ba­ke på en fin påske:

– Jeg har ikke kon­kre­te tall kla­re ennå, men ge­ne­relt er vi for­nøyd med pås­ka. Det har vært pre­ga av litt lite snø og at vi har måt­tet sten­ge et par av trek­ke­ne våre. Det stop­pet ikke folk fra å ta tu­ren, sier Lie­støl.

Skjær­tors­dag og lang­fre­dag var pås­kas bes­te da­ger på Bortelid. Om etter­mid­da­gen 2. påske­dag steng­te Bortelid ski­sen­ter hei­se­ne for se­son­gen.

– Øko­no­misk lå vi likt med fjor- året, som var re­kord­år, inn mot påske. Vi viss­te at pås­ka i år ikke ble noe re­kord, og vi hav­ner nok ca 1 mil­lion ned fra i fjor i om­set­ning. Det er vi godt for­nøyd med, for vi fryk­ta at det ble mye ver­re, for­tel­ler Lie­støl.

ÅPENT TIL 1. MAI

Hov­den al­pin­sen­ter mel­der om gode be­søks­tall for årets påske.

– Vi opp­sum­me­rer pås­ken med et enes­te stort smil. Væ­ret har vært sta­bilt, og de sto­re vind­ut­ford­rin­ge­ne har ute­blitt, sier dag­lig leder Stu­re Bo­dahl-pile­gård som sier at om­set­nin­gen er på høy­de med fjor­året, uten at han går inn på kon­kre­te tall.

An­tall be­sø­ken­de har lig­get over 1500 hver dag.

– Sen påske be­tyr som re­gel la­ve­re be­søk, men i år ser vi at tal­le­ne er på lin­je med fjor­året. Det har lig­get mel­lom 1500 og opp mot 2500 hver dag, sier Bo­dahlPile­gård og fort­set­ter:

– Vi hol­der åpent fram til 1.mai. Det ser ut til at vi kan ha noen trekk åpne etter det­te, men det er for tid­lig å si.

STENGT På LJOSLAND

Ved Ljosland ski­sen­ter skul­le de gjer­ne sett at fle­re had­de be­nyt­tet seg av ski­sen­te­ret i fe­rien.

– Folk glem­mer at det er snø på fjel­let når det er grønt på ple­nen hjem­me. Ski­sen­te­ret sten­ger for se­son­gen når pås­ka er over, sier drifts­le­der Ei­rik Birke­land.

– Sett hele se­son­gen un­der ett, er det en ned­gang på rundt ti pro­sent. Pås­ka kom vel­dig seint i år, og vi had­de ikke reg­net med noen re­kor­der, sier Birke­land.

FOTO: LAS­SE LIE­STØL

Skjær­tors­dag var en av da­ge­ne med flest gjes­ter på Bortelid.

FOTO: NODELAND, RICHARD

Dag­lig leder Stu­re Bo­dahl-pile­gård ved Hov­den al­pin­sen­ter, for­tel­ler at de har hatt mel­lom 1500 og 2500 gjes­ter hver dag. Her fra fire­se­ters­hei­sen i bun­nen av an­leg­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.