FAKTA

Ves­ten els­ker å frem­stil­le Kim Jong-un som en slags util­reg­ne­lig ka­ri­ka­tur av en des­pot. Hans bru­ta­le stil og atom­av­skrek­king er imid­ler­tid ikke ir­ra­sjo­nell, iføl­ge eks­per­ter.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FÆDRE­LANDS­VEN­NEN/ POLITIKEN

Først måt­te nord­korea­ner­ne ad­ly­de «den sto­re le­de­ren», Kim Il-sung, som sto i spis­sen for det kom­mu­nis­tis­ke re­gi­met gjen­nom nes­ten 50 år. Se­ne­re fulg­te «den kjæ­re le­de­ren», i skik­kel­se av Kim Il-sungs sønn, Kim Jong-il, som over­tok mak­ten i 1994 og hers­ket frem til sin død i 2011. De sis­te fem åre­ne har ver­den så for­søkt å for­stå Kim Jong-ils sønn, Kim Jongun – den nå­væ­ren­de hers­ke­ren i Nord-ko­rea.

UFORSONLIG

Det er let­te­re sagt enn gjort, for det fin­nes in­gen sam­funn mer luk­ket enn det nord­kore­ans­ke fa­mi­lie­dy­nas­ti­et som opp­sto med vå­pen­hvi­len i Ko­rea-kri­gen i 1953. Og fore­lø­pig er det in­gen­ting som ty­der på at Kim Jong-un er noe mer for­son­lig enn sin far og far­far

Tvert imot, kan man egent­lig si, etter de sis­te trus­le­ne om atom­krig mot USA, tre atom­prøve­spreng­nin­ger, et utall prøve­opp­sky­tin­ger av mis­si­ler, mi­li­tæ­re pa­ra­der og hen­ret­tel­ser. For ikke å glem­me mis­tan­ken om at Kim Jong-un til syv­en­de og sist sto an­svar­lig for at hans re­gime­kri­tis­ke halv­bror ble drept med nerve­gass i Malay­sia.

RASJONELL

«Er Nord-ko­reas leder Kim Jongun rasjonell?» – et spørs­mål BBC ny­lig spur­te en rek­ke eks­per­ter på nord­kore­ans­ke for­hold. De fles­te av dis­se eks­per­te­ne hø­rer til ved uni­ver­si­te­ter i nabo­lan­det Sør-ko­rea.

De fles­te av dem me­ner han er rasjonell, selv om Kim Jong-un har vist seg som en sjel­dent bru­tal leder i sitt for­søk på å kon­so­li­de­re mak­ten like etter at han over­tok re­gi­met. Han slår hel­ler ni lo­ja­le ge­ne­ra­ler og én en­kelt po­ten­si­ell for­ræ­der i hjel enn å ri­si­ke­re et ul­men­de opp­rør.

Kim Jong-un har også fått sin egen on­kel ryd­det av vei­en, og alt­så mu­li­gens også sin egen halv­bror. Pro­fes­sor John De­lury fra Yon­sei-uni­ver­si­te­tet i Se­oul un­der­stre­ker at ak­ku­rat det ikke er noe nytt.

– Den kje­de­li­ge his­to­ris­ke kjens­gjer­nin­gen er at unge kon­ger ofte tar li­vet av sine onk­ler og eld­re brød­re. Det er mu­li­gens ond­sin­net, men det er ikke ir­ra­sjo­nelt. Om dere ikke tror meg, les Shake­spea­re, sier De­lury.

.

OMGITT AV MYSTIKK

Det nord­kore­ans­ke sty­ret har all­tid gjort en dyd av å hem­me­lig­hol­de de­tal­jer om sine stats­le­de­re. Det har kun bi­dratt til mys­tik­ken og kul­ten om Kim-fa­mi­li­en. Der­for er det også uvisst om Kim Jong-un ble født i 1983 el­ler 1984, men han skal alt­så være sønn av Kim Jong-il og hans tred­je - og nå av­døde kone. Moren skal ha om­talt sin sønn som «mor­gen­stjerne­kon­gen».

Så vidt man vet, har Kim Jongun gått på en kost­sko­le i Sveits, like ved den nord­kore­ans­ke am­bas­sa­den i lan­det. En tid­li­ge­re skole­le­der har for­talt den tys­ke avi­sen Frank­fur­ter All­ge­mei­ne at Kim Jong-un all­tid var led­sa­get av liv­vak­ter for­kledd som al­min­ne­li­ge ele­ver.

GIFT MED SANGER

I 2012 rap­por­ter­te de nord­kore­ans­ke stats­me­die­ne at Kim Jongun had­de gif­tet seg med en kvin­ne som mu­li­gens har for­tid som sanger. Hen­nes kor­te fri­sy­re og vest­li­ge kles­stil kan tyde på at hun kom­mer fra en over­klasse­fa­mi­lie i det el­lers så lut­fat­ti­ge lan­det med en sul­ten­de be­folk­ning.

Dess­uten har den tid­li­ge­re ame­ri­kans­ke bas­ket­ball­stjer­nen Den­nis Rod­man, som har be­søkt Nord-ko­rea og Kim Jong-un ved fle­re an­led­nin­ger, for­talt at Kim Jong-un har en dat­ter. Noen kil­der hev­der også at den unge dik­ta­to­ren er dia­be­ti­ker, at han røy­ker for man­ge si­ga­ret­ter, og at han er like glad i mat som hans far var.

Før Kim Jong-ils død i 2011 ble søn­nen ut­nevnt til ge­ne­ral. Det var et ty­de­lig sig­nal om at han var ut­sett til å over­ta mak­ten, til tross for to eld­re brød­re.

– I mot­set­ning til sin far kom Kim Jong-un til mak­ten på en an­ner­le­des og plut­se­lig måte, og gjen­nom­gikk ikke en åre­lang pro­sess med for­be­re­del­ser. Ut­nev­nel­sen hans kom som en over­ras­kel­se på man­ge, og der­for har han sik­kert hatt be­hov for å kon­so­li­de­re sin makt både in­ternt og i om­ver­de­nen gjen­nom sitt atom­pro­gram. Man snak­ker om tre nord­kore­ans­ke hie­rar­ki­er: For­sva­ret, par­ti­et og fa­mi­li­en. Kim

Kim Jong-un

● Født i 1983 el­ler 1984 i Pyong­yang.

● Nord-ko­reas po­li­tis­ke og mi­li­tæ­re leder. Yngs­te sønn av Kim Jong-il og sønne­sønn av lands­fa­de­ren Kim Il-sung, og over­tok som stats­le­der etter fa­rens død den 17. de­sem­ber 2011.

● Kim Jong-un er gift med den tid­li­ge­re san­ger­in­nen Ri Sol-ju, men de­res pri­vat­liv er ikke kjent. Iføl­ge Jong-uns ame­ri­kans­ke venn Den­nis Rod­man skal de to ha fått en dat­ter sam­men i 2012.

● Skal føre en hard lin­je for å be­hol­de mak­ten. Nord-ko­reas ny­hets­byrå be­kref­tet i 2013 at Kim Jong-uns on­kel, Jang Song-tha­ek, var blitt hen­ret­tet etter at han had­de for­søkt å kup­pe mak­ten. Det mis­ten­kes også at Kim Jong-un sto an­svar­lig for at hans re­gime­kri­tis­ke halv­bror, Kik Jong Nam, ble drept med nerve­gass i Malay­sia.

Jong-un har satt seg tungt på alle tre, og går ett skritt len­ger enn sine for­gjen­ge­re når det kom­mer til det å være en hen­syns­løs sterk leder, sier Ca­mil­la Nørup Sø­ren­sen, ad­junkt ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

GRUNN TIL PARANOIA

Hun de­ler opp­fat­nin­gen om at man ikke skal av­skri­ve Nord-ko­rea som et «tegne­se­rie­land» un­der le­del­se av en util­reg­ne­lig des­pot med rar fri­sy­re og ev­nen til å fin­ne på hva som helst. Det er en grunn til at Kim Jong-un er pa­ra­no­id. Han så hva som skjed­de med Sad­dam Hussein i Irak og med Muam­mar Gad­da­fi i Li­bya. Beg­ge ut­ford­ret USA, beg­ge had­de am­bi­sjo­ner om masse­øde­leg­gel­ses­vå­pen, og beg­ge end­te med å bli drept.

– Kim Jong-un må ba­lan­se­re mel­lom å over­le­ve som leder og sam­ti­dig re­for­me­re Nord-ko­reas øko­no­mi, som er uhold­bar for lan­dets frem­tid. Der­for blir det litt fram og til­ba­ke med atom­trus­ler mot ver­dens­sam­fun­net den ene da­gen og små an­tyd­nin­ger om for­and­ring den nes­te, sier Ca­mil­la Nørup Sø­ren­sen.

Og åp­nin­ger har det ikke vært man­ge av i det sis­te. Sær­lig ikke etter at Do­nald Trump ble pre­si­dent i USA. Nå spil­ler der­for «den sto­re etter­føl­ge­ren» sitt ster­kes­te kort: ufor­ut­sig­bar­het og trus­se­len om at han er vil­lig til å bru­ke atom­vå­pen.

Som Kim Jong-un sa da han kom til mak­ten:

– Im­pe­ria­lis­te­ne har ikke len­ger mono­pol på over­le­gen mi­li­tær tek­no­lo­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.