Ny­valg i Stor­bri­tan­nia om sju uker

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– There­sa May får ikke en bed­re sjan­se til å øke sitt fler­tall i Un­der­hu­set, sier norsk eks­pert etter at May har ut­lyst ny­valg i Stor­bri­tan­nia.

Stats­mi­nis­ter There­sa May ut­ly­ser ny­valg 8. juni og fore­tar med det en po­li­tisk U-sving. Hun har gjen­tat­te gan­ger sagt at hun ikke vil ha noe valg før det fast­lag­te val­get i 2020. Men nå er det nød­ven­dig på grunn av brexit-pro­ses­sen, un­der­stre­ket May da hun kunn­gjor­de be­slut­nin­gen om å ut­ly­se ny­valg un­der en presse­kon­fe­ran­se uten­for stats­mi­nis­ter­bo­li­gen i 10 Dow­ning Stre­et tirs­dag.

– Jeg har kon­klu­dert med at den enes­te må­ten å ga­ran­te­re sik­ker­het i åre­ne som kom­mer på, er ved å hol­de det­te val­get, sa May.

Hun an­kla­ger op­po­si­sjo­nen for å stik­ke kjep­per i hju­le­ne for pro­ses­sen med å mel­de Stor­bri­tan­nia ut av EU. – Lan­det står sam­men, men West­min­ster gjør det ikke. Labour har tru­et med å stem­me imot den en­de­li­ge av­ta­len vi kom­mer fram til, og Li­be­ral­de­mo­kra­te­ne har sagt at de vil få alt til å stop­pe helt opp. Med­lem­mer av Over­hu­set, som ikke er folke­valgt, har lo­vet å kjem­pe til sis­te slutt mot oss, sa May.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.