Ber om uav­hen­gig grans­king

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

EU ber om en uav­hen­gig grans­king av folke­av­stem­nin­gen som sik­rer pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan mer makt i Tyr­kia.

EU ber om en uav­hen­gig grans­king av folke­av­stem­nin­gen som sik­rer pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan mer makt i Tyr­kia.

Søn­da­gens folke­av­stem­ning nåd­de ikke opp til de­mo­kra­tis­ke stan­dar­der, kon­klu­der­te valg­ob­ser­va­tø­re­ne fra Or­ga­ni­sa­sjo­nen for sik­ker­het og sam­ar­beid i Euro­pa (OSSE) og Europa­rå­dets par­la­men­ta­ri­ker­for­sam­ling (PACE).

EU ber tyr­kis­ke myn­dig­he­ter om å ta ob­ser­va­tø­re­nes funn på al­vor og ber om at det gjen­nom­fø­res en åpen grans­king av ure­gel­mes­sig­he­te­ne som er på­pekt.

51,4 pro­sent stem­te for grunn­lovs­end­rin­ge­ne 16. april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.