Krev­de mye, fikk lite

Er­stat­nings­be­lø­pe­ne Kris­tian­sand ting­rett kom fram til, blek­ner mot hva par­te­ne krev­de av hver­and­re etter at Sarvs­foss-dam­men sprakk på kost­nad.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

Im­p­le­nia Nor­ge AS, sveit­sisk-eid en­tre­pre­nør­sel­skap, må ut med 11,4 mil­lio­ner kro­ner til Kru­se Smith Entre­pre­nør AS. Men sam­ti­dig skal Im­p­le­nia Nor­ge AS ha 12,7 mill. fra bygg­her­re Otra Kraft DA.

Slik kan en dom på 100 si­der fra Kris­tian­sand ting­rett opp­sum­me­res. Den drei­er seg pri­mært om slutt­opp­gjø­ret for byg­gin­gen av den svæ­re Sarvs­foss-dam­men like ved Bykle sen­trum.

Er­stat­nings­be­lø­pe­ne blek­ner imid­ler­tid i for­hold til hva par­te­ne selv krev­de: Kru­se Smith vil­le ha 127,4 mill. fra Im­p­le­nia, og Im­p­le­nia for­lang­te 148,4 mill. fra Otra Kraft.

20 mill. I OMKOSTNINGER

At kon­flik­te­ne de tre ak­tø­re­ne imel­lom ikke var av en­ty­dig sort/hvitt-ka­rak­ter, un­der­stre­kes også av at Kru­se Smith Entre­pre­nør må be­ta­le to mil­lio­ner kro­ner av Im­p­le­nia Nor­ges saks­om­kost­nin­ger, mens Im­p­le­nia Nor­ge AS må dek­ke fem mil­lio­ner av Otra Kraft DAS saks­om­kost­nin­ger – i beg­ge til­fel­ler be­løp som alt­så går mot­satt vei av de idøm­te er­stat­nin­ge­ne.

To­ta­le saks­om­kost­nin­ger ser for øv­rig ut til å hav­net godt over 20 mil­lio­ner kro­ner. Kru­se Smith Entre­pre­nør stil­te med tre ad­vo­ka­ter i ret­ten, Otra Kraft med like man­ge og Im­p­le­nia Nor­ge med én. Ved dom­mer­bor­det satt ting­retts­dom­mer Thom Ar­ne Hel­ler­s­lia i midt­en, med si­vil­in­ge­ni­ø­re­ne Bjørn Dam­men og Rag­nar Steen som med­dom­me­re på hver side.

Dam­pro­blem

Bygg­her­re Otra Kraft DA ei­es i fel­les­skap av Ag­der Ener­gi og Ska­gerak Ener­gi. Kru­se Smith, som un­der­en­tre­pre­nør for Im­p­le­nia, skul­le byg­ge dam, kraft­sta­sjon og seks bekke­inn­tak i det sto­re Brok­ke Nord og Sør-pro­sjek­tet. Im­p­le­nia selv skul­le stå for tun­nel- og fjel­lar­beid.

Hode­pi­nen ble dam­men. Svært en­kelt ut­trykt ble byg­gin­gen ad- skil­lig mer vri­en enn for­ut­satt. Da den stod fer­dig i april 2014, send­te Kru­se Smith fak­tu­ra på 346 mil­lio­ner kro­ner til Im­p­le­nia, mens opp­rin­ne­lig av­talt sum var 168 mill. På det tids­punkt had­de le­ve­net vært i gang al­le­re­de, men nå hard­net det til.

Kru­se Smith hev­det at ar­bei­det vis­te seg å være noe helt an­net enn for­ut­satt, men møt­te be­skje­den for­stå­el­se. Otra Kraft hev­det at dår­lig vær ikke var de­res skyld, og at Kru­se Smith selv var an­svar­lig for feil­kal­ku­la­sjon og mang­len­de ef­fek­ti­vi­tet. Iføl­ge Otra Kraft var bygge­ar­bei­de­ne pre­get av mang­len­de sty­ring, ar­beids­kraft fra man­ge na­sjo­ner, stor per­so­nell­ut­skift­ning og svak lo­gis­tikk.

KRITISKE Dom­me­re

Hel­ler ikke ting­ret­ten fulg­te Kru­se Smith i på­stan­den om at den opp­rin­ne­li­ge kon­trak­ten måt­te set­tes til side og er­stat­tes av be­ta­ling for fak­tisk på­løp­te kost­na­der:

«Ret­ten ser det slik at det er Kru­se Smith som må ha be­vis­byr­den for at fram­drif­ten ble hind­ret av fak­to­rer som lig­ger uten­for en­tre­pre­nø­rens kon­troll. Kru­se Smith har ikke lyk­tes i å be­vi­se det­te», he­ter det i dom­men.

Det er mer av sam­me slag, blant an­net at «Det er på det rene at Kru­se Smith ikke had­de for­stått den kom­pli­ser­te geome­tri­en (på dam­men, red.anm.) da til­bu­det ble ut­ar­bei­det».

Ho­ved­tyng­den av dom­men på 100 si­der drei­er seg om en­tre­pre­nør­fag og Kru­se Smith. Im­p­le­nia Nor­ge om­ta­les i li­ten grad; sel­ska­pet ble en slags buf­fer mel- lom Kru­se og Otra Kraft. At Kru­se Smith skal ha pen­ger fra Im­p­le­nia, mens Im­p­le­nia skal ha om­trent like mye fra Otra Kraft, un­der­stre­ker rolle­for­de­lin­gen.

FOTO: JOHS. BJØRKELI (ARKIV)

Bil­det ble tatt i no­vem­ber 2014, da da­væ­ren­de olje- og energi­mi­nis­ter Tord Li­en (Frp) kas­tet glans over åp­nin­gen. Slik lød bilde­teks­ten den gang: «Del­ta­ker­ne ved åp­nin­gen av kraft­an­leg­get Brok­ke Nord og Sør med Skarg kraft­verk stu­der­te iv­rig den 50...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.