Skuf­fel­se hos Kru­se Smith

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Jan A. He­stås er både topp­sjef for hele Kru­se Smith-kon­ser­net og adm.dir. for Kru­se Smith Entre­pre­nør AS: – Klart vi er skuf­fet. Vi had­de ven­tet et litt bed­re re­sul­tat. Når det er sagt, har vi ikke hatt en skik­ke­lig gjen­nom­gang av dom­men med våre ju­ri­dis­ke råd­gi­ve­re ennå. Det skjer i lø­pet av de nær­mes­te da­ger, sier He­stås.

– Der­som re­sul­ta­tet blir stå­en­de; får det kon­se­kven­ser for Kru­se Smiths regn­skap?

– Det vil få kon­se­kven­ser for 2016-regn­ska­pet.

– Er kon­se­kven­se­ne sto­re? – Det er be­ty­de­li­ge pen­ger, uten at jeg vil være mer kon­kret, ly­der det fra Jan A. He­stås.

Ad­vo­kat Ma­ri­us Bor­gen re­p­re- sen­ter­te Im­p­le­nia AS i ting­ret­ten:

– I all ho­ved­sak er det­te en sak mel­lom Kru­se Smith Entre­pre­nør og Otra Kraft, hvor Im­p­le­nia Nor­ge bare har vært et mel­lom­ledd. På de få punk­te­ne hvor Im­p­le­nia har hatt en selv­sten­dig rol­le, har Im­p­le­nia i all ho­ved­sak vun­net fram og er godt for­nøyd med det. Im­p­le­nia hå­per nå at sa­ken får en snar­lig av­slut­ning, sier han.

Otra Kraft DAS dag­li­ge leder, Grun­de John­sen, skri­ver i en sms til Fædre­lands­ven­nen at sel­ska­pet tar dom­men til etter­ret­ning. Uto­ver det hen­vi­ser han til ad­vo­kat Olav Berg­sa­ker, som sier det­te:

– Vi er godt for­nøy­de med dom­men, som lig­ger in­nen­for vårt be­reg­ne­de ut­falls­rom. Noen for­mell anke er det ikke tatt stil­ling til ennå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.