Dansk kje­de sat­ser i Mar­kens

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

Til som­mer­en åp­ner Fly­ing Ti­ger Co­pen­ha­gen i de gam­le lo­ka­le­ne til MQ.

– Fly­ing Ti­ger Co­pen­ha­gen er en bu­tikkje­de som går vel­dig godt, og som ikke har vært i Kvad­ra­tu­ren tid­li­ge­re. De har hatt stor suk­sess i det sis­te, og det er gøy å kun­ne til­by dem lo­ka­ler, sier An­stein Fidje i Chris­ti­ans­holm Eien­dom.

Bu­tikkje­den har nær 40 bu­tik­ker i Nor­ge, og rundt 630 bu­tik­ker i ver­den. I ho­ved­sak sel­ger de le­ker, gadgets, små­ting til hjem og kon­tor, sports­pro­duk­ter og god­te­ri. Fra før av har kje­den en bu­tikk på Sør­lands­sen­te­ret. Tid­li­ge­re holdt MQ til i byg­get, men de la ned drif­ten tid­li­ge­re i år.

– Lo­ka­let blir nå delt i to, og Fly­ing Ti­ger skal inn i førs­te eta­sje. En an­nen bu­tikk skal inn i kjel­le­ren, men fore­lø­pig kan vi ikke si hva som kom­mer der. Før Fly­ing Ti­ger åp­ner skal lo­ka­let gjen­nom en stør­re om­byg­ging, for å få på plass en ny rulle­trapp og heis, sier Fidje.

Bygge­ar­bei­det vil ta rundt én og en halv må­ned, og bu­tik­ken vil der­med åpne en gang før som­mer­en. Lo­ka­let lig­ger i byg­get M30, hvor Skip­per­gata mø­ter Mar­kens. Det gjør at lo­ka­let er dyrt, og før­te også til bu­drun­de.

– Det er et kva­li­tets­bygg, men plas­se­rin­gen i Mar­kens er det som gjør lo­ka­let dyrt å leie. Fle­re ak­tø­rer var ty­de­li­ge på at de vil­le inn, og det ble en bu­drun­de med fle­re del­ta­ke­re, sier Fidje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.