Er Etio­pia på vei mot dik­ta­tur?

Etio­pia be­fin­ner seg for øye­blik­ket i en svært usik­ker si­tua­sjon.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Iok­to­ber inn­før­te lan­dets stats­mi­nis­ter, Haile­ma­riam De­sa­legn, en seks må­ne­ders unn­taks­til­stand i kjøl­van­net av noen av de størs­te og blo­digs­te pro­tes­te­ne si­den det Etio­pis­ke Fol­kets Re­vo­lu­sjo­næ­re De­mo­kra­tis­ke Front (EPRDF) tok mak­ten i 1991. De fles­te vol­de­li­ge kon­fron­ta­sjo­ne­ne fant sted i re­gio­ne­ne Oromia og Am­ha­ra, som er hjem for 60% av lan­dets be­folk­ning. I føl­ge Haile­ma­riam gikk om lag 500 men­neske­liv tapt, mens and­re kil­der sier tal­let er mye høy­ere. I et for­søk på å ta kon­troll over si­tua­sjo­nen inn­før­te han en se­rie re­strik­sjo­ner som tok sik­te på å gi re­gje­rin­gen puste­rom og mu­lig­het til å fin­ne en vei ut av uføret.

I de­sem­ber er­klær­te Haile­ma­riam op­ti­mis­tisk at ”lov og or­der var gjen­opp­ret­tet” og at si­tua­sjo­nen i lan­det var blitt ”nor­ma­li­sert”. Der­med var det svært over­ras­ken­de at for­svars­mi­nis­te­ren den and­re april med­del­te at unn­taks­til­stan­den var ut­vi­det med fire må­ne­der for å kon­so­li­de­re den for­bed­re­de sik­ker­hets­si­tua­sjo­nen. S iden re­gi­mets tid­li­ge­re da­ger har Etio­pia vært styrt på grunn­la­get av et­nis­ke re­gio­ner – det fin­nes i alt ni sli- ke re­gio­ner i lan­det og to auto­no­me byer. EPRDF er satt sam­men av fire et­nisk-ba­ser­te par­ti­er, mens de and­re fem re­gio­ne­ne er til­knyt­tet par­ti­et uten fullt med­lem­skap. I rea­li­te­ten er det imid­ler­tid slik at par­ti­et er kon­trol­lert av Ti­gray­fol­kets Fri­gjø­rings­front (TPLF), som ble etab­lert i 1975 men etter­hvert ut­vik­let seg til å bli en svært ef­fek­tiv ge­rilja­styr­ke som til slutt styr­tet Derg-re­gi­met i 1991. TPLF spil­te også en sen­tral rol­le i opp­ret­tel­sen av de and­re et­nisk-ba­ser­te par­ti­ene for Oro­mo- og Am­ha­ra-fol­ket, samt et kon­glo­me­rat (20% av be­folk­nin­gen) av mind­re et­nis­ke grup­per sør i lan­det. I kon­trast ut­gjør Ti­gray-fol­ket bare 6% av be­folk­nin­gen. Med et penne­strøk opp­ret­tet der­med TPLF en front som fikk det til å se ut som om alle de sto­re et­nis­ke grup­pe­ne i Etio­pia er re­pre­sen­tert i en stor de­mo­kra­tisk sam­men­slut­ning. Sam­ti­dig kon­trol­le­rer TPLF lan­det gjen­nom sin do­mi­ne­ren­de po­si­sjon i mi­li­tæ­ret og over­våk­nings­tje­nes­te­ne. D riv­kraf­ten bak dan­nel­sen av TPLF og EPRDF var Me­les Ze­na­wi – TPLFS le­den­de ideo­log og stra­teg. Selv om Me­les døde svært plut­se­lig i Au­gust 2012, har hans arv vært gjen­nom­gå­en­de og vik­tig. For ek­sem­pel kom hans evne til å ut­ma­nøv­re­re mot­stan­de­re klart til syne tid­lig på 2000-tal­let. Og Me­les opp­nåd­de også in­ter­na­sjo­nal be­røm­mel­se og tro­ver­dig­het ved å pre­sen­te­re seg selv som en leder som øns­ket sta­bi­li­tet i Afri­kas Horn og sitt re­gi­me som et bolverk mot ter­ro­ris­me. Etio­pia ble også en vik­tig mot­ta­ker av vest­lig bi­stand – blant an­net på grunn av re­gi­mets ar­beid mot fat­tig­dom.

Som et re­sul­tat av dis­se ut­vik­lin­ge­ne og et­ter­som han føl­te seg trygg I etter­kant av en over­vel­den­de valg­sei­er i 2005 åp­net Me­les opp det po­li­tis­ke rom­met. Det var et stort feil­grep. Til tross for rigge­de valg vant op­po­si­sjo­nen nes­ten en tredje­del av alle se­te­ne I par­la­men­tet. In­ter­na­sjo­na­le ob­ser­va­tø­rer klag­de over ut­bredt valg­fusk og op­po­si­sjo­nen rea­ger­te med vold. EPRDF be­skyld­te op­po­si­sjo­nen for å for­sø­ke å styr­te re­gje­rin­gen og slo hardt ned på pro­tes­te­ne – nær 200 de­mon­stran­ter ble drept og man­ge tu­sen per­soner, der­iblant 70 op­po­si­sjons­le­de­re, ble ar­res­tert. Etter hen­del­se­ne i 2005 ble re­gi­met mer un­der­tryk­ken­de og inn­før­te en rek­ke lo­ver som tok sik­te på å be­skyt­te ”na­sjo­nens sik­ker­het”. For­ut­sig­bart nok vant EPRDF og dets støtte­spil­le­re alle se­te­ne i val­ge­ne i 2010 og 2015 – og det­te i et par­la­ment med 547 se­ter! Jour­na­lis­ter og blog­ge­re har blitt dre­vet i ek­sil og noen op­po­si­sjons­le­de­re har blitt ut­satt for fals­ke an­kla­ger om ter­ro­ris­me og fengs­let.

Det vil­le imid­ler­tid ikke være rik­tig å nek­te å an­er­kjen­ne at Etio­pia står over­for enor­me so­sia­le og øko­no­mis­ke ut­ford­rin­ger. Lan­det har svært høy be­folk- nings­vekst og lan­dets har nå en be­folk­ning på 100 mil­lio­ner men­nes­ker – den nest størs­te i Afri­ka. Et stort an­tall unge men­nes­ker – så man­ge som 2,5 mil­lio­ner – trer inn på ar­beids­mar­ke­det hvert år. L an­det har in­ves­tert stort i so­sia­le tje­nes­ter som helse og ut­dan­ning som har vært po­si­tivt for kvin­ner og folk på den etio­pis­ke lands­byg­da. Fat­tig­dom er dras­tisk re­du­sert og Etio­pia an­ses også for å være et av lan­de­ne med la­vest ulik­he­ter i ver­den. Og det blir ofte glemt at men­neske­ret­tig­he­ter også om­fat­ter til­gang til helse­tje­nes­ter og ut­dan­ning, og ikke minst en vei ut av fat­tig­dom. Gitt da­gens usik­ker­het gjen­står spørs­må­let om hvor­vidt et ure­for­mert Eprdf-re­gi­me kom­mer til å over­le­ve. Op­po­si­sjo­nen øns­ker noe som EPRDFre­gje­rin­gen ikke kan gi dem om den øns­ker å over­le­ve, nem­lig en åp­ning av det po­li­tis­ke rom­met og ge­nuint frie valg !

Etio­pia ble også en vik­tig mot­ta­ker av vest­lig bi­stand – blant an­net på grunn av re­gi­mets ar­beid mot fat­tig­dom.

JONATHAN BAKER,

pro­fes­sor eme­ri­tus,

ALF GUNVALD NILSEN,

første­ama­nu­en­sis Insti­tutt for glo­bal ut­vik­ling og sam­funns­plan­leg­ging, Uni­ver­si­tet in Ag­der

FOTO: NILS-INGE KRUHAUG

Det blir ofte glemt at men­neske­ret­tig­he­ter også om­fat­ter til­gang til helse­tje­nes­ter og ut­dan­ning, og ikke minst en vei ut av fat­tig­dom, skri­ver kro­nikk­for­fat­ter­ne om Etio­pia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.