Ut­dan­ning un­der an­grep

Faedrelandsvennen - - MENING - KAREN-LI­SE S. KNUDSEN, leder, Sar-nor­ge og in­sti­tu­sjons­kon­takt, UIA

Fle­re har sik­kert fått med seg at det sist uke stor­met rundt et uni­ver­si­tet i Un­garn.

Par­la­men­tet der ved­tok ny­lig et lov­end­rings­for­slag ret­tet mot å kneb­le et av de få vel­re­nom­mer­te, frie uni­ver­si­te­te­ne i lan­det; Cen­tral Euro­pean Uni­ver­sity (CEU).

I Tyr­kia har myn­dig­he­te­ne det sis­te året stengt mer enn 15 uni­ver­si­te­ter, de har av­satt mer enn 1500 rek­to­rer og de­ka­ner og er­stat­tet de med re­gje­rin­gens egne folk, og tu­sen­vis av uni­ver­si­tets­an­sat­te har mis­tet job­ben og er an­kla­get for å un­der­gra­ve sta­ten og å være del­ak­ti­ge i fjor­årets kupp­for­søk.

Aka­de­misk fri­het er es­sen­si­elt for høy­ere ut­dan­ning og forsk­ning, og in­ne­bæ­rer fri­he­ten til å ten­ke, ut­fors­ke, ut­ford­re, ytre seg og dele ide­er.

Høy­ere ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner er de førs­te til å bli an­gre­pet når et land går i anti­de­mo­kra­tisk ret­ning. Vi ser en skrem­men­de ut­vik­ling i ver­den nå, der aka­de­misk fri­het og auto­no­mi er un­der sta­dig ster­ke­re press fle­re ste­der i ver­den, el­ler som freds­pris­vin­ner Shi­rin Eba­di har sagt det:

« Whe­ne­ver fa­na­tics and power jo­in for­ces, scholars and in­tel­lec­tuals are at risk. We ne­ed to rai­se pub­lic awa­re­ness and crea­te a spi­rit of to­le­ran­ce to en­ab­le scholars, in­tel­lec­tuals, pro­gres­si­ve thin­kers and in­no­va­tors to go about their work wit­hout fe­ar»!

I Nor­ge tar vi langt på vei aka­de­misk fri­het for gitt, men det er ting som ty­der på at vi må vok­te og for­sva­re den­ne fri­he­ten, også hos oss.

Uni­ver­si­te­tet i Ag­der er med- lem av det in­ter­na­sjo­na­le nett­ver­ket Scholars at Risk (SAR), et nett­verk av mer enn 450 høy­ere ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner (in­klu­dert CEU) i 35 land. SAR pro­mo­te­rer og for­sva­rer prin­sip­pe­ne om aka­de­misk fri­het og for­sva­rer men­neske­ret­tig­he­te­ne til aka­de­mi­ke­re over hele ver­den. SAR un­der­sø­ker og do­ku­men­te­rer brudd på dis­se ret­tig­he­te­ne, og prø­ver å fin­ne en mu­lig­het for fors­ke­re som blir hind­ret i å gjø­re sitt ar­bei­de, tru­et el­ler for­fulgt, til å få fort­set­te sin virk­som­het i tryg­ge om­gi­vel­ser, ved å gi mid­ler­ti­di­ge gjeste­opp­hold ved en av med­lems­in­sti­tu­sjo­ne­ne i nett­ver­ket.

SAR mot­tar nå fle­re hen­ven­del­ser om be­skyt­tel­se enn noen gang si­den nett­ver­ket ble dan­net i 2000, opp­til 60-70 hver uke. Si­den ja­nu­ar 2016 har or­ga­ni­sa­sjo­nen mot­tatt mer enn 500 søk­na­der bare fra Tyr­kia.

Det er 18 med­lem­mer av SAR­nett­ver­ket i Nor­ge, og for ti­den er det Sar-scholars ved fle­re nors­ke uni­ver­si­te­ter og høg­sko­ler. Ved UIA er vi nå i ferd med å in­vi­te­re en ny gjeste­fors­ker gjen­nom nett­ver­ket, og mye ty­der på at det blir en fra Tyr­kia. Vi har tid­li­ge­re hatt gjeste­fors­ke­re fra Sy­ria og Iran. Gjen­nom et slikt vert­skap, får vi ut­vi­det vår kunn­skap om ar­beids­for­hold i and­re land og en dy­pe­re for­stå­el­se for ut­ford­rin- ger knyt­tet til aka­de­misk fri­het.

For UIA hand­ler det­te om vårt sam­funns­an­svar og om in­ter­na­sjo­nal so­li­da­ri­tet. I det stør­re bil­det hand­ler det også om fri flyt av kunn­skap over lande­gren­ser. In­ter­na­sjo­nalt ut­dan­nings- og forsk­nings sam­ar­beid in­ne­bæ­rer fri­he­ten for aka­de­mi­ke­re til å sam­ar­bei­de og rei­se på tvers av lande­gren­ser.

SAR an­er­kjen­ner at ved å for­søm­me å rea­ge­re på an­grep på aka­de­misk fri­het glo­balt, blir vi med­skyl­di­ge i å ut­hu­le vår egen aka­de­mis­ke fri­het.

«Mo­re than ever be­fore, qua­li­ty hig­her edu­ca­tion de­pends on the mo­ve­ment of staff, stu­dents and know­led­ge across bor­ders. At­tacks on hig­her edu­ca­tion in any coun­try dis­rupt these mo­ve­ments and li­mit the be­ne­fits of cross-bor­der re­se­arch and exchan­ge». (GCPEA - Glo­bal Coa­lition to Pro­tect Edu­ca­tion from At­tack)

I USA har Do­nald Trump gjort fle­re ut­fall mot evi­dens­ba­sert po­li­tikk ut­for­ming, mot aka­de­misk fri­het og uav­hen­gig forsk­ning, ikke minst mot ame­ri­kansk klima­forsk­ning. Blant an­net som en re­spons på det­te ar­ran­ge­res March for Scien­ce, lør­dag 22. april. Det­te har spredt seg til 425+ ste­der i ver­den. Også fle­re ste­der i Nor­ge skal det mar­sje­res til «for­svar for kunn­skap, uav­hen­gig forsk­ning og uredd forsk­nings­for­mid­ling (http://mar­ch­for­scien­ce­nor­way.com/).

Når en­kelt aka­de­mi­ke­re blir tru­et, er det aka­de­mia som blir tru­et, og hvis aka­de­mia blir kneb­let, trues hele sam­fun­net.

❞ Når en­kelt­aka­de­mi­ke­re blir tru­et, er det aka­de­mia som blir tru­et, og hvis aka­de­mia blir kneb­let, trues hele sam­fun­net.

FOTO: NTB SCANPIX

De­mon­stran­ter slåss for at Cen­tral Euro­pean Uni­ver­sity i Buda­pest hol­des åpent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.