Vann­scoo­te­re - hvor er verdi­kon­ser­va­ti­ve høyre­po­li­ti­ke­re?

Faedrelandsvennen - - MENING - PEDER JOHAN PEDERSEN, Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der

I hele Na­tur­vern­for­bun­dets 103 åri­ge his­to­rie har det å be­skyt­te na­tur vært or­ga­ni­sa­sjo­nens vik­ti­ge opp­ga­ve.

●● Ofte sam­men med and­re or­ga­ni­sa­sjo­ner og fol­ke­lig en­ga­sje­ment har vi lan­det over en­ga­sjert seg for å be­skyt­te na­tur­ver­di­er av man­ge slag. I det­te ar­bei­det har vi møtt og hatt fel­les in­ter­es­se med verdi­kon­ser­va­ti­ve men­nes­ker.

Sær­lig i sa­ker om skog- og vass­drags­vern og ved opp­ret­tels av na­sjo­nal­par­ker og and­re verne­om­rå­der har et verdi­kon­ser­va­tivt livs­syn gitt vik­tig støt­te til na­tur­ver­net.

Det så vi også da re­gje­rin­gen i 2015 åp­net for lyst­kjø­ring med snøs­scoo­ter. Fri­het til å fer­des i og glede seg over na­tur uten mo­tor­støy og uro sam­let over 800.000 med­lem­mer fra en rek­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner i fel­les mot­stand mot re­gje­rin­gens li­be­ra­li­se­ring av mo­tor­ferd­sel­lo­ven. Man­ge av dis­se var men­nes­ker med et verdi­kon­ser­va­tivt livs­syn, der alt­så naturvern har stor plass.

Re­gje­rin­gen pres­ser nå fram en ny øk­ning av mo­to­ri­sert ferd­sel i ut­mark. Den­ne gan­gen med å vil­le opp­he­ve vann­scoo­ter­for­skrif­ten som i dag re­gu­le­rer bru­ken av det­te le­ke­tøy­et. Jeg over­var de­bat­ten i Søgne kom­mune­sty­re. Høy­res gruppe­le­der ar­gu­men­ter­te med at vann­scoo­te­re og fri­tids­bå­ter måt­te like­be­hand­les, og at det ge­ne­rel­le lov­ver­ket og opp­syn vil sik­re for­svar­lig kjø­ring. Å vise til det ge­ne­rel­le re­gel­ver­ket for båt­tra­fikk og po­liti­kon­troll, er i bes­te fall et fromt øns­ke. Etter to / tre år med vann­scoo­ter­bruk er er­fa­rin­ge­ne en­ty­di­ge, slik et par yng­re, le­den­de næ­rings­livs­ak­tø­rer ut­tal­te til FVN i for­fjor. De vil­le kjø­re vann­scoo­te­re når, hvor og hvor­dan de selv fant det for godt.

Na­tur­vern­for­bun­det er igjen med i en bred al­li­an­se mot li­be­ra­li­se­ring av mo­tor­ferd­sel i ut­mark. Den­ne gan­gen tel­ler tro­lig opp­ro­pet fler enn de ca 800.000 som pro­te­ster­te mot lyst­kjø­ring med snø­scoo­te­re si­den tun­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner som For­bun­det Kys­ten, Nor­ges Seil­for­bund, Padle­for­bun­det, Nor­ges Dykke­for­bund, Klatre­for­bun­det mfl nå er med på opp­ro­pet mot å fjer­ne vann­scoo­ter­for­skrif­ten.

Spørs­må­let om bruk av vann­scoo­te­rer drei­er seg ikke om like­stil­ling med fri­tids­bå­ter, men om skjær­går­den er tjent med øket mo­to­ri­sert ferd­sel med mer støy og uro. Vil det tje­ne dyre­liv, fast­bo­en­de og fri­lufts­li­vet?

Skal sam­fun­net til­la­te in­di­vi­dets fri­hets­ut­fol­del­se som farts­lek til et få­tall, noe som vil på­fø­re øket be­last­ning på en al­le­re­de hardt be­las­tet na­tur? Vi had­de ven­tet å fin­ne verdi­kon­ser­va­ti­ve høyre­po­li­ti­ke­re sam­men med oss i det­te verdi­spørs­må­let, men de fin­nes ty­de­lig­vis ikke len­ger på Ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.