Søgne kom­mu­nes ryk­te

Faedrelandsvennen - - MENING -

Les­te kom­men­ta­ren til sjef­re­dak­tø­ren i Fædre­lands­ven­nen, og noe nær­me­re be­teg­nel­sen ka­rak­ter­drap av Søgne kom­mu­ne kom­mer man vel nep­pe.

●● Det er synd at Søgne kom­mu­ne får et slikt stem­pel som den har fått, men det fler­tal­let som ved­tok å la være å un­der­sø­ke nær­me­re de på­ståt­te og åpen­ba­re feil som frem­kom i den ak­tu­el­le rap­por­ten fra De­loit­te, må bære an­sva­ret for den­ne si­tua­sjo­nen.

Etter mitt inn­legg i Fædre­lands­ven­nen, Bud­stik­ka og på Face­bo­ok så er jeg blitt kontaktet av noen po­li­ti­ke­re. En av dem ga ut­trykk for at jeg bur­de mel­de meg på i det gode sel­skap som folke­valgt og på den må­ten ta an­svar frem­for å kom­me med, etter hans opp­fat­ning, feil­ak­ti­ge opp­lys­nin­ger. En an­nen in­vi­ter­te meg til et møte slik at han kun­ne for­tel­le meg om yt­ter­li­ge­re informasjon han satt på og som kun­ne over­be­vi­se meg om at jeg tok feil. Sva­ret jeg ga til sist­nevn­te var slik: ”Jeg har ikke be­hov for yt­ter­li­ge­re informasjon. Jeg for­hol­der meg til det som jeg får vite gjen­nom mø­te­ne”. Jeg opp­ford­ret han, der­som han satt på vik­ti­ge opp­lys­nin­ger som ikke er frem­kom­met, om at han tok det i det of­fent­li­ge rom”. Jeg svar­te slik for­di jeg ikke kan for­stå at ved­kom­men­de kan sit­te på opp­lys­nin­ger som even­tu­elt kun­ne opp­kla­re sa­ken bed­re, uten å si fra. Det må jo være det som er til­fel­let si­den han kom­mer med sli­ke ut­spill i for­hold til det jeg skrev. Jeg kjen­ner fle­re po­li­ti­ke­re som har ut­talt at det er bed­re å leg­ge seg flat når man har be­gått en tab­be. Det kom­mer som re­gel ald­ri noe godt ut av det å for­tie en sann­het el­ler å skju­le for­hold som har vært en be­last­ning for folk i en or­ga­ni­sa­sjon el­ler på en ar­beids­plass. Det å måt­te for­sva­re seg i en sak som media fat­ter in­ter­es­se for og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.