Tolk­ning og for­stå­el­se, synd og nåde

Faedrelandsvennen - - MENING - Kris­tian­sand

Vårt inn­legg den 08.03, der vi av­vi­ser at hjerte­lag er et til­strek­ke­lig tolk­nings­prin­sipp, blir imøte­gått av sok-

●● Vi støt­ter det Sjå­stad skri­ver ge­ne­relt om at Je­sus er sum­men av Guds ord og at evan­ge­li­et er fri­gjø­ren­de, men inn­leg­get sier lite om hvor­dan vi skal tol­ke og for­stå Bi­be­len.

Det er et vik­tig grunn­prin­sipp i all tekst­tolk­ning, som Sjå­stad ikke be­rø­rer. Der­som en tekst kan tol­kes på fle­re må­ter, skal man vel­ge den mest ri­me­li­ge tolk­ning. Det er den tolk­ning som gjør teks­tens for­fat­ter mak­si­malt ko­he­rent (sam­men­hen­gen­de) og kon­sis­tent (uten ind­re mot­si­gel­ser). Det­te opp­nås når man le­ser den tekst som skal tol­kes i lys av for­fat­te­rens and­re teks­ter. Det­te prin­sip­pet blir imid­ler­tid uten me­ning, der­som for­tol­ke­ren på for­hånd ute­luk­ker de­ler av tekst­ma­te­ria­let, slik det skjer når Sjå­stad po­eng­te­rer at Bi­be­len bare inne­hol­der «spor av Guds ord» og Pau­lus av­vi­ses «som barn av sin tid». Skrift­ord som ikke pas­ser vår livs­er­fa­ring av­vi­ses som Guds ord, mens egen livs­er­fa­ring gis nor­ma­tiv kraft.

Sjå­stad ar­gu­men­te­rer slik at vår tids hjerte­lag og for­nuft ikke bare er en nød­ven­dig be­tin­gel­se, men også en til­strek­ke­lig be­tin­gel­se for å lese Bi­be­len. An­ven­der vi et slikt tolk­nings­prin­sipp på den apo­sto­lis­ke tros­be­kjen­nel­sen blir det ikke mye til­ba­ke. De fles­te be­gren­ser imid­ler­tid et slikt prin­sipp til etik­ken, men spørs­må­let er om etik­ken kan fri­kop­les fra den Gud vi tror på. Både Je­sus og Pau­lus knyt­ter hjerte­la­get og livs­er­fa­rin­gen til tro­ens inn­hold. «Hel­ler ikke jeg for­døm­mer deg» føl­ges av «gå bort, og synd ikke mer fra nå av», Johs.8:11. Pau­lus’ etis­ke for­ma­nin­ger er nært knyt­tet til om­ven­del­se og det «å arve Guds rike», 1.Kor.6:9-11.

Sjå­stad pro­kla­me­rer med «klin­ken­de klar­het» hva som ikke er synd. Vi be­kjen­ner at vi ikke har den sam­me skrå­sik­ker­het i spørs­må­let. Dels for­di synd of­test drei­er seg om skjul­te si­der ved våre liv og hold­nin­ger, dels for­di det be­rø­rer saks­for­hold som kan lig­ge uten­for både vår dømme­kraft og livs­er­fa­ring, og dels for­di en ri­me­lig tolk­ning av Bi­be­len pe­ker mot­satt av det Sjå­stad på­står. Deri­mot er vi tryg­ge på Bi­be­lens ord om Guds kjær­lig­het, tro­fast­het og til­gi­vel­se, når vi be­kjen­ner våre syn­der. Det er ho­ved­ner­ven i kir­kens bud­skap. Uten synds­be­kjen­nel­se sit­ter vi til­ba­ke med bare bil­lig nåde. Det er noe vi regner med at vi står sam­men om, både vi og Sjå­stad.

Vi tak­ker for me­nings­ut­veks-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.